Arbetsmiljö i fokus: Bra resultat i medarbetarenkät trots ansträngt läge under pandemin

Den årlig medarbetarenkäten och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är några av delarna som ligger till grund för omsorgsnämndens förslag till handlingsplan för arbetsmiljöarbete som det ska tas beslut om på kommande sammanträde.

Medarbetarenkäten utfördes under senare delen av 2021 och är tillika den psykosociala skyddsronden. Den omfattar frågeställningar som är kopplade till områden som hållbart medarbetarengagemang, styrning, motivation och ledning samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

När det gäller hållbart medarbetarengagemang, styrning, motivation och ledning får omsorgsnämnden ett resultat 4,1 av 5 i omdöme inom samtliga av dessa fyra övergripande områden av medarbetarna. Ett omdöme som är helt i linje med de senaste årens mätningar. När det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är skalan också 1-5. Utfallet är något lägre och beskrivs inom de tre områdena arbetstid (3,4), arbetsbelastning (3,6) och arbetsklimat (4,0).

- Det är glädjande att vi fortsatt har höga resultat i medarbetarenkäten inom exempelvis områdena hållbart medarbetarengagemang, motivation, styrning och ledning. Detta trots att det har varit en oerhört hög arbetsbelastning på våra verksamheter under pandemin. Det är ett viktigt och meningsfullt arbete som våra medarbetare utför varje dygn året runt och där vi nu också söker ytterligare ca 350 semestervikarier till sommaren, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin.

Den årliga enkätuppföljningen om det systematiska arbetsmiljöarbetet bygger på svar från alla chefer och arbetsplatsombud inom förvaltningen. Resultatet visat att det i grunden finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete som utförs samtidigt som det finns flera förbättringsområden. Med anledning av resultatet i de båda enkäterna har en särskild handlingsplan tagits fram på förslag för att fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Bland åtgärderna som ska göras under året finns:

  • Förvaltningen arbetar med Chefoskopet för att kartlägga och förbättra första linjens chefers organisatoriska arbetsmiljö.
  • Ett särskilt utvecklingsarbete ska starta med reflektion på arbetstid för alla medarbetare inom vård och omsorg. En projektansökan har lämnats in till Socialstyrelsen för att ta del av den statliga Återhämningsbonusen för att utveckla nya arbetssätt. Ansökan ligger på 2,8 miljoner kronor och besked väntas under våren.
  • En arbetsgrupp utses som får i uppdrag att analysera arbetsmiljöhändelserna där skadeorsaken/skaderisken var hot och våld och föreslå åtgärder för att förebygga hot- och våldssituationer.
  • Säkerställa att samtliga chefer har fått arbetsmiljöuppgifter skriftligt delegerade och att det finns tillräcklig kompetens, befogenheter och resurser för uppdraget.
  • Informationsinsats riktad till alla medarbetare för att öka kännedomen om social och organisatorisk arbetsmiljö.

- Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett prioriterat för omsorgsnämndens verksamheter. Förvaltningen har till uppdrag att återrapportera till nämnden om arbetets utveckling, men även att komma tillbaka med nya förslag för mer återhämtning efter den pandemi som vi fortfarande har att hantera inom äldreomsorgens verksamheter, avslutar nämndsordförande Michael Ländin.

Publicerad: 17 mars 2022