Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Omsorgen gör Lex Sarah-anmälan efter larmincident på vård- och omsorgsboende

En Lex Sarah-anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg då ett av omsorgsförvaltningens vård- och omsorgsboenden hade problem med sina trygghetslarm under en kväll i september.

Nattpersonal fick av kollegor reda på att trygghetslarmen inte fungerade och vid felsökning upptäcktes att sladden till huvudlarmet inte satt i uttaget. Larmen började fungera igen så fort sladden sattes i. Ingen omsorgstagare blev skadad i samband med larmincidenten på boendet.

Ett flertal åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av incidenten. Rutinerna kring trygghetslarmen har redan gåtts igenom vid arbetsplatsträffar och de kommer även att uppmärksammas särskilt för personal som inte är fast anställd. Under 2022 byts samtliga larmsystem på omsorgsförvaltningens vård- och omsorgsboenden ut mot ett larmsystem kopplat till omsorgspersonalens mobiltelefoner.

Enligt utredningen går det inte att klargöra vad som faktiskt hände med larmen den aktuella kvällen, inte heller om omsorgstagarna fått den hjälp de har rätt till. Det som fastställs är att det har funnits brister i hanteringen av trygghetslarmen och rutinen kring dem. Det finns också brister i dokumentationen kring den aktuella händelsen. Omsorgsförvaltningen gör en Lex Sarah-anmälan då bedömningen är att det fanns en risk för ett missförhållande.

Publicerad: 12 november 2021