Bra betyg till Kalmar kommun under pandemin

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat Kalmar kommuns arbete med att tillgodose enskildas behov vid förändringar i deras insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av covid-19.

God kvalitet och säkerhet i kommunens arbete

IVO har inte funnit några brister i Kalmar kommuns arbete med att säkerställa kvalitet och säkerhet för de enskilda personer där kommunen har genomfört förändringar i SoL/LSS-insatser under utbrottet av covid-19.

- Vi är överens om att pandemin har varit en svår och jobbig tid för oss alla. Resultatet av granskningen är ett gott betyg till alla medarbetare som har kämpat under lång tid för att säkerställa våra invånares hälsa och välbefinnande, säger Cecilia Frid, förvaltningschef på socialförvaltningen.

De nämnder som har ingått i granskningen är socialnämnden, omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd.

Granskningen visar bland annat följande:

  • Kommunen har haft ett nära och tätt samarbete med regionens smittskydd.
  • Personalbortfallsplaner har upprättats för att kunna hantera eventuella nedstängningar på grund av smittspridning.
  • Under pandemins början genomfördes dagligen krisledningsmöten och akuta sociala konsekvenser lyftes som en stående punkt.
  • Internrevision har genomförts för att säkerställa att basala hygienrutiner efterföljs.
  • Information till enskilda har förmedlats på bästa sätt utifrån individuella svårigheter, exempelvis med hjälp av bildstöd.

- Vårt fokus har legat på hur vi på bästa sätt kan skydda de enskilda individerna från att utsättas för smitta och hur vi på bästa sätt kan tillgodose behoven hos enskilda som är i riskgrupp, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

IVO granskar alla kommuner

IVO har granskat hur samtliga kommuner i landet har arbetet för att tillgodose enskilda personers behov vid förändringar i deras SoL/LSS-insatser under utbrottet av covid-19. Intervjuer med representanter från ledningsgrupper, brukarsamtal och uppgifter som IVO har begärt in från samtliga nämnder ligger till grund för granskningen.

Publicerad: 2 juli 2021