Två Lex Sarah-anmälningar skickas till IVO för bedömning

Händelserna som utretts bedöms som risk för allvarligt missförhållande och rör medarbetare som enligt rapport uppträtt olämpligt och haft ett kränkande beteende mot omsorgstagare.

Utredningen visar brister i arbetssätt, dokumentation, samverkan, samarbete mellan arbetsgrupper och brister i värdegrund.

Utifrån resultatet av genomförd utredning har flera aktiviteter genomförts och kommer genomföras både på individ- och gruppnivå:

  • Samtal har förts med berörda medarbetare tillsammans med representant från HR.
  • Kartläggande samtal är genomförda av HR med arbetsgrupp som grund för att skapa ett förbättringsarbete.
  • Värdegrundsarbete ska påbörjas utifrån vad som kommit fram.
  • Utbildning i social dokumentation och information kring verksamhetens rutiner och arbetssätt.
  • Informationsinsats rutin Lex Sarah.

‒ Den här typen av brister i verksamheten är helt oacceptabla och vi kommer självklart att följa upp att vår värdegrund, våra rutiner och regler efterlevs, säger Lena Thor, förvaltningschef.

Publicerad: 3 juni 2021