Omsorgens årsrapport 2020: Nöjda omsorgstagare och topp 30 kontinuitet trots pandemi

Som många omsorgs- och socialnämnder runtom i landet har omsorgsförvaltningens arbete till stor del präglats av covid-19.

Stor anpassningsförmåga hos verksamheterna och medarbetarna har gjort att omsorgsnära aktiviteter fortsatt kunnat vara en del av omsorgstagarnas vardag.

Topp 30 trots pandemi

Pandemin påverkade äldreomsorgens alla verksamheter under 2020. Planerade satsningar och aktiviteter fick vika åt sidan för att rikta fokus på att skydda omsorgstagarna mot smitta. Trots en ökad personalfrånvaro är dock Kalmar kommun en av Sveriges 30 bästa kommuner i personalkontinuitet inom hemtjänsten.


Positivt resultat och ”Kalmarlyft”

Omsorgsnämnden i Kalmar visar även ett positivt ekonomiskt resultat för 2020, totalt 9,5 miljoner kronor. Resultatet har möjliggjort flera investeringar och satsningar. Bland annat satsningen Kalmarlyftetmed ytterligare 4,4 miljoner årligen till promenader, fika och aktiviteter på vård- och omsorgsboenden. Klimatanpassningsåtgärder genomfördes också för att såväl omsorgstagare som medarbetare för att de skulle få bättre förutsättningar att hantera värmeböljan under sommaren.

Moderna boenden och ökad nöjdhet

Satsningarna på moderna vård- och omsorgsboenden för att möta det demografibehovet har fortsatt. Första etappen i ombyggnationen av vård- och omsorgsboendet på St Kristoffers väg genomfördes och byggandet av ett nytt boende på Karlssons äng påbörjades.

Nöjdheten hos omsorgstagare ligger på en hög nivå. Inom egenregins hemtjänst var nöjdheten 96 procent, även det topp 30. Nöjdheten med socialt innehåll på vård- och omsorgsboende var den högsta någonsin på 64 procent, trots stora begränsningar med anledning av pandemin.

Digitaliseringen uppmärksammas av SKR

Under sommaren blev Kalmar kommun utsedda av SKR, Sveriges kommuner och regioner, till att bli en av Sveriges tio modellkommuner inom området digitalisering av äldreomsorgen. I september påbörjades även ett införandeprojekt av digital läkemedelssignering för en ökad medicinsk säkerhet.

E-hälsa och digitalisering är strategiskt viktiga nycklar för äldreomsorgens framtid. Det ger förutsättningar för ökad självständighet för omsorgstagaren, en bättre vård- och omsorg och mer moderna arbetssätt för medarbetaren.

- På lång sikt är det otroligt viktigt att vi kommit långt fram inom e-hälsa. Genom modellkommunsuppdraget kan vi också hjälpa andra kommuner i deras digitala utveckling, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

Evakueringsboende minimerade smittspridning

Under våren och fram till och med den 1 oktober rådde besöksförbud på vård- och omsorgsboenden i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När dessa hävdes inleddes ett stort arbete med att hjälpa omsorgstagarna att ta emot besök på ett smittskyddsäkert sätt.

Ett särskilt evakueringsboende, Björkenäs, inrättades snabbt i april för omsorgstagare med covid-19. Det möjliggjorde att omsorgstagare med bekräftad smitta temporärt kunde flyttas för att minimera risk för smittspridning till övriga omsorgstagare.

Framflyttade utbildningar och träffpunktstelefoner

En del planerade utbildningar har fått skjutas fram, en del har genomförts på distans. Fokus på genomförda utbildningar har varit basala hygienrutiner och hantering av skyddsutrustning i samband med covid-19.

- Det psykiska måendet har under pandemin påverkats negativt, framför allt med anledning av ofrivillig ensamhet för personer över 70 år. Tidigt i våras öppnade därför omsorgsförvaltningen upp fyra träffpunktstelefoner för äldre som upplevde behov av att prata med någon, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Kunskapslyft ger fler undersköterskor

Under hösten påbörjades kunskapslyftet inom äldreomsorgen som är en del av Regeringens äldreomsorgslyft. I samverkan mellan Kalmar kommun, Komvux/Kunskapsnavet och fackförbundet Kommunal har omsorgen kunnat utbilda fler undersköterskor. Under året deltog tio personer. Satsningen utvidgas nu under 2021.

Stolt över samtliga medarbetare

- Pandemin har varit den största påfrestning och utmaning som vi har upplevt inom Kalmars äldreomsorg. Jag är väldigt stolt över alla de insatser som omsorgens samtliga medarbetare har utfört, och fortfarande utför, för att skydda omsorgstagarna och minimera risken för smittspridning av covid-19, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Publicerad: 20 februari 2021