Ökad medicinsk säkerhet genom digitala signeringar i äldreomsorgen

Varje dag utför vård- och omsorgsmedarbetare sammanlagt 3 700 läkemedelsinsatser till omsorgstagare i Kalmar kommuns äldreomsorg.

Fram tills nu har signering av överräckta läkemedel hanterats manuellt med papperslistor. Idag har kommunen tagit ett stort steg framåt för ökad kvalitet och trygghet inom äldreomsorgen genom att införa digitala signeringar.

I september påbörjades ett införandeprojekt av digital läkemedelssignering på vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänsten och inom kommunal hälso- och sjukvård. Nya rutiner har arbetats fram samtidigt som vård- och omsorgsmedarbetare har utbildats i digital signering av läkemedel.

- Det digitala arbetssättet bidrar till en höjd patientsäkerhet med tydlighet kring delegeringar, snabbare uppföljningar och färre avvikelser, säger Johanna Skarsgård, biträdande verksamhetschef för omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvård.

Digital signering görs via en app på de mobiltelefoner som medarbetarna använder i tjänst. Alla yrkesgrupper inom vård- och omsorgen signerar digitalt.

- Vi rustar verksamheten för framtiden, samtidigt som vi har gett möjligheter till en förhöjd IT-kompetens bland våra medarbetare, säger Anders Hagstedt, enhetschef teknikenheten på Kalmar kommun.

Enligt Madeleine Andersson, verksamhetschef inom omsorgsförvaltningen, är den största vinsten med digitala signeringar minimering av de misstag som tidigare skedde på grund av den mänskliga faktorn med de manuella papperslistorna. Tydligare kontroll och ökad spårbarhet för sjuksköterskor där det tidigare uppstått avvikelser och mer tid till vård- och omsorgsnära aktiviteter är några av de många önskvärda effekter införandet av digitala signeringar ger.

- Den här satsningen ligger helt i linje med att vi är en av landets tio modellkommuner i digitaliseringen av äldreomsorgen och ytterligare ett viktigt steg i vår resa mot att bli Sveriges e-hälsokommun år 2025, avslutar nämndordförande Michael Ländin.

Publicerad: 17 februari 2021