Slut med delade turer i äldreomsorgen 2021

Just nu pågår omsorgsnämndens sista sammanträde för i år, man har just tagit beslut om nästa års budget och verksamhetsplan med mål.

- Trots den ansträngda situation som verksamheten befinner sig i kan jag glädjande konstatera att omsorgsnämnden kommer att kunna göra flera viktiga satsningar på cirka 15 miljoner kronor under 2021 som gagnar såväl omsorgstagarna som medarbetarna, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

- De satsningar vi skriver in i planen för 2021 är möjliga tack vare att vi har en hög kompetens inom organisationen samt ordning och reda i ekonomin. Därtill kommer nationella satsningar på äldreomsorgen som möjliggör att kvaliteten i verksamheten kan stärkas ytterligare, säger Richard Deichmann (V), 2:e viceordförande i nämnden.

Ett axplock av innehållet i verksamhetsplan och budget:

 • Nya och upprustade boenden. Omsorgsnämnden följer fastslagen boendeplan för att möta behovet, med stora demografiska utmaningar.
  - Hela S:t Kristoffers väg står färdigrenoverat våren 2021. Korttidsverksamheten kommer då att lämna gamla Norrlidshemmet och flytta in i S:t Kristoffers vägs moderna och ändamålsenliga lokaler, säger Michael Ländin.
  Planeringsarbeten för nya boenden på Karlssons äng och Lindsdal fortsätter. Sammantaget planeras ett nytillskott på 50-60 vård- och omsorgslägenheter. Från 2021 har nämnden också trygghetsboende på Stensberg.
 • Utvecklingen av det sociala innehållet med fika, aktiviteter och utevistelse är fortsatt prioriterat. Budgeten till boendeverksamheten har förstärkts med 4,4 miljoner kronor för ökat socialt innehåll. För att kunna arbeta fokuserat med området ska dessutom en enhetschef med ansvar för socialt innehåll och ofrivillig ensamhet anställas, vilket innebär en satsning på ungefär 700 000 kr. I ansvarsområdet ingår att vidareutveckla samarbetet med till exempel pensionärsföreningarna, Linnéuniversitetet, studieförbunden och det civila samhället, för att minska den ofrivilliga ensamheten.
 • Inom hemtjänsten har Kalmars äldreomsorg nått målet att bli en av landets 30 bästa äldreomsorgskommuner gällande personalkontinuitet.
  - Det är viktigt att vi håller kvar den höga kvaliteten i hemtjänsten. Utvecklingsarbeten prioriteras, omsorgstagarnas delaktighet och helhetstänk kring mående, där våra omsorgs- och hälso- och sjukvårdsverksamheter behöver utveckla sitt samarbete än mer, är centrala. Såväl omsorgstagare som anhöriga ska tydligt veta var de ska vända sig för att lämna sina synpunkter, beröm och förbättringsförslag på verksamheten, säger Filip Qvarnström (C), ledamot i omsorgsnämnden.
 • Samarbetet med Linnéuniversitetet fortsätter. Digitalt först gäller och omsorgsnämnden ska vara en viktig part i arbetet att utveckla Kalmar till det nya e-hälsolänet. Kalmar kommun är också en av landets tio modellkommuner i digitaliseringen av äldreomsorgen.
 • Under 2021 ska de ofrivilliga delade turerna tas bort och TTF:erna (tid till förfogande) verksamhetsbegränsas. Det här är satsningar förvaltningen och nämnden jobbat mot en längre tid, med goda resultat. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 7,2 miljoner kronor för att nå hela vägen.
  - Vi kan nu äntligen se fram emot att säga ”tack och hej” till de delade turerna. Och TTF:er har varit ett orosmoment för många medarbetare som inte vill behöva jobba i en verksamhet de inte känner. Båda de här satsningarna är viktiga för en bättre arbetsmiljö, säger Michael Ländin.
 • Det lokala förbättringsprogrammet fortsätter, med cirka 600 000 kronor per år ger det möjlighet till utökad medarbetardelaktighet i utvecklingsarbetet på förvaltningen.
 • Hälso- och sjukvårdsverksamheten förstärks, dels genom en ny sjukskötersketjänst med särskilt hygienansvar och dels med en förstärkning på rehabiliteringssidan. Totalt motsvarar tjänsterna ungefär 1,8 miljoner kronor.

2020 summeras som det tuffaste året hittills

 • Omsorgens verksamheter befinner sig fortfarande i en extremt tuff situation, förmodligen den tuffaste någonsin, på grund av coronapandemin. Pandemins spår kommer att finnas kvar hos oss länge. För att hantera detta framåt vill vi under 2021 skapa utrymme för både återhämtning och reflektion. Det är viktiga delar för att dels minska riskerna för framtida sjukskrivningar, dels att lära av det förändringsarbete som pandemin har inneburit, säger Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen.
Publicerad: 17 december 2020