Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 13 december

Inga bekräftat smittade omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden. Däremot finns stark avrådan från besök på två av kommunens vård- och omsorgsboenden.

Stark avrådan från besök på vård- och omsorgsboendena Vänskapens väg 6 och Sankt Kristoffers väg 3

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Vänskapens väg 6 under perioden 13-19 december. Enstaka medarbetare på boendet har bekräftad smitta av covid-19. Med anledning av det genomförs ett större smittspårningsarbete.

Den starka avrådan är en förebyggande skydds- och säkerhetsåtgärd under smittspårningsarbetet. Sedan den 11 december råder även stark avrådan från besök på vård- och omsorgsboendet S:t Kristoffers väg 3.

- Vi förstår att denna avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående. Vi måste göra allt för att minimera risken för smittspridning. För att smittspårningen ska kunna utföras så effektivt som möjligt sätter vi in extra personal som kan utföra provtagningen, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Säkra besök på kommunens övriga vård- och omsorgsboenden

För de besök som genomförs är det av mycket stor betydelse att besökaren följer de regler för säkra besök som finns på varje vård- och omsorgsboende. Visir och munskydd finns tillgängligt för besökare och rekommenderas för användning under hela besöket. Detta för att minimera risken för ytterligare smittspridning av covid-19 bland omsorgstagare och medarbetare.

Nuläget omsorgstagare med bekräftad smitta

I nuläget har ingen omsorgstagare bekräftad smitta av covid-19 varken på Vänskapens väg 3 eller på Sankt Kristoffers väg 3, och inte heller på äldreomsorgens övriga vård- och omsorgsboenden.

Inom hemtjänsten är fyra omsorgstagare bekräftat smittade av covid-19. På evakueringsboendet Björkenäs finns det tre omsorgstagare med bekräftad smitta.

Insatser för att minimera risk för smittspridning

Äldreomsorgen i Kalmar följer regionens vårdhygieniska riktlinjer för att förebygga och förhindra risken för smittspridning av covid-19. I det ingår bland annat att följa basala hygienrutiner, hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

Skyddsutrustning i form av visir och munskydd används i alla vård- och omsorgsnära situationer, både på boende och inom hemtjänsten. Vid misstänkt eller bekräftat smitta av covid-19 används andningsskydd FFP2 istället för munskydd klass IIR. Därtill ska alla medarbetare använda munskydd och vid behov även visir när avstånd på två meter ej kan upprätthållas mellan varandra på arbetsplatsen.

- En annan viktig insats för att minimera risk för smittspridning är att vi sedan tidigt i våras har evakueringsboendet i Björkenäs, så att vi snabbt kan avskilja smittade omsorgstagare från friska, säger Mattias Ask.

Evakueringsboendet har hela tiden anpassats efter smittoläget i kommunen, nu har bemanningen stärkts upp ytterligare för att kunna ta emot tio omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19.

Bemanningsläget fortfarande ansträngt

Personalfrånvaron är fortsatt högre än normalt, vilket gör att bemanningsläget är ansträngt. Främst beror detta på att medarbetare stannar hemma vid symtom i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det sker ett fortsatt aktivt rekryteringsarbete för att lösa bemanningssituationen. Undersköterskor från bemanningsföretag har också tagits in för att stärka upp personalläget i verksamheterna.

Publicerad: 13 december 2020