Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 15 maj

Under veckan har äldreomsorgen i Kalmar fått resultatet av de snabbtillsyner som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utfört i hela Sverige. Sex boende- och hemtjänstenheter fick en tillsyn. I samtliga fall avslutades tillsynen utan någon anmärkning på verksamheten.

Nuläge antal smittade omsorgstagare

I nuläget bär ingen omsorgstagare på kommunens vård- och omsorgsboenden på bekräftad smitta av covid-19. Ett tredje fall uppstod förra helgen på ett boende. Omsorgstagaren har därför temporärt fått flytta från sin ordinarie lägenhet på vård- och omsorgsboendet till evakueringsboendet i Björkenäs.

‒ Att flytta omsorgstagare med bekräftad smitta är viktigt av flera anledningar. På evakueringsboendet har personalen fått extra utbildning för hantering av covid-19 och framför allt så minskar vi risken för smittspridning både bland personal och omsorgstagare, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Provtagning har genomförts på ytterligare en omsorgstagare med misstänkt smitta på samma boende, men provet visade att det inte var covid-19.

‒ Medarbetarna på vård- och omsorgsboende är extra vaksamma ifall ytterligare symptom på misstänkt smitta skulle uppstå hos andra omsorgstagare. Utöver det så är det basala hygienrutiner och ett strukturerat arbetssätt som är prioriterat i att minska risken för smittspridning, säger Mattias Ask.

Inom hemtjänsten finns det i nuläget fem omsorgstagare med bekräftad covid-19. Det pågår just nu ett planeringsarbete för att kunna införa ett särskilt covid-19-team inom hemtjänsten.
– Teamet blir en personalgrupp som särskilt riktas mot personer med hemtjänst som har bekräftad eller misstänkt smitta. Genom en sådan lösning blir en arbetsgrupp inom hemtjänsten experter på att ge vård och omsorg till omsorgstare med covid-19 och ett komplement till evakueringsboendet i Björkenäs, säger Mattias Ask.

Särskilda flyttrutiner fram till pandemin är över

Äldreomsorgen har sedan i början av april särskilda flyttrutiner med anledning av pågående pandemi. ‒ Ledningen följer såväl vardag som helg hur läget ser ut med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 på vård- och omsorgsboenden i kommunen. Skulle det finnas misstänkt eller bekräftad smitta sker inte inflyttning av nya omsorgstagare till aktuell avdelning på boendet, säger Mattias Ask.

Fram till pandemin är över ansvarar kommunen för att utrymma lägenheter vid eventuella dödsfall, där smitta av covid-19 misstänks eller har bekräftats. Bohag packas och flyttas då till en anvisad plats inom Kalmar kommuns gränser.

‒ Normalt sett är det anhöriga eller dödsbodelägare som har hand om flytt, men i tider av pandemi eller andra extraordinära händelser går vi som verksamhet in för att säkerställa att vi inte riskerar att sprida smitta. För att det ska bli möjligt för verksamheten att utrymma en lägenhet i vård- och omsorgsboende efter att enskild avlidit är det viktigt att få en frivillig samverkan med dödsbodelägare, säger Mattias Ask.

Fler medarbetare behövs till omsorgen

Äldreomsorgen i Kalmar söker fortsatt efter fler medarbetare, med anledning av att korttidsfrånvaron är högre än vanligt till följd av pandemin och ger en ökad arbetsbelastning för de som jobbar. Utöver detta stundar semesterperioden, där Kalmar kommuns äldreomsorgsenheter årligen rekryterar över cirka 350 vikarier. Till både omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning finns ett fortsatt behov av fler undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden. Arbetsbelastningen har också ökat för enhetschefer och samordnare.

‒ För att stötta enhetsledningen och skapa en hållbar situation för dem pågår även ett rekryteringsarbete av administrativa förstärkningar, säger Mattias Ask.

Visir utdelade till samtliga enheter

‒ Vi har nu tagit fram rutiner och haft samverkan med fackliga parter, vilket innebär att idag delas visir ut till samtliga enheter i vård-och omsorgsboende, hemtjänst och hemsjukvården, säger Mattias Ask.

Visiren ska användas i alla vård- och omsorgsnära situationer i syfte att fungera som ett extra skydd för omsorgstagaren. Med vård- och omsorgsnära arbete avses alla insatser som ska utföras inom två meter från omsorgstagaren. Visiren är ett komplement till de basala hygienrutinerna och en god struktur i arbetet.

Satsningen på basala hygienrutiner förstärks ytterligare inom äldreomsorgen i Kalmar. Utbildning pågår av hygienombud som ska finnas på samtliga enheter inom äldreomsorgen. Utöver det ska det avsättas tid för sjuksköterska med spjutspetskunskap inom hygienområdet som tillsammans med hygienombuden kan se över hur basala hygienrutiner följs i verksamheten. Medarbetare i verksamheten kan då få ytterligare stöd på plats och svar på hygienfrågor.

Nu undersöks möjligheten till träffar med anhörig

‒ Vi har inlett ett arbete för att skapa säkra mötesplatser vid samtliga vård- och omsorgsboenden i Kalmar kommun. Särskilda mobila plexiglaskonstruktioner ska tillverkas för att möjliggöra för anhöriga att göra fysiska besök utomhus på vård- och omsorgsboende, utan risk för smittspridning, säger Mattias Ask.

Fysiska möten med nära och kära som bor på vård- och omsorgsboenden kommer att ske genom bokning. Information kommer att gå ut om hur detta ska gå till så fort mötesplatser finns upprättade på respektive boende.

Senast uppdaterad: 18 maj 2020
Publicerad: 15 maj 2020