Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://naringsliv.kalmar.se/upphandling-och-inkop.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Upphandling och inköp

Upphandlingar av varor och tjänster för kommunens olika verksamheter

Kalmar kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 1 miljard kronor per år. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. Kalmar kommun har cirka 200 ramavtal på många olika områden.

  • Upphandlingsenhetens huvuduppgift är att genomföra och samordna upphandlingar av varor och tjänster för kommunens olika verksamheter.
  • För kommunens behov av om, till- och nybyggnation genomför byggenheten upphandling av byggentreprenader och även upphandlingar av byggkonsulter, byggkontrollanter och byggentreprenörer.
  • Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för upphandlingar gällande infrastruktur.

För kommunala bolag, kommunalförbund och förvaltningar som gör upphandlingar i egen regi, fungerar upphandlingsenheten som resurs i frågor som rör lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingsenheten samordnar vissa ramavtalsupphandlingar med Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner samt bistår kommunerna vid behov med deras övriga upphandlingar. Även länsövergripande upphandlingar förekommer.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) anger vilka regler som gäller för olika kommunala verksamheter samt olika typer av upphandling. LOU har även differentierat kraven beroende på om upphandlingens värde är över eller under nedan angivna tröskelvärden.

Byggentreprenader 52 620 561 kronor
Varor och tjänster  2 096 097 kronor

Tröskelvärdena revideras vartannat år.

Öppen upphandling

Öppen upphandling gäller vid upphandlingar med en inköpsvolym överstigande tröskelvärden och ska annonseras i EU.

Förenklad upphandling

Förenklad upphandling gäller vid upphandlingar under tröskelvärden och ska annonseras i publik databas.

Direktupphandling

Direktupphandling är ett enkelt förfarande vid upphandling upp till
586 907 kronor för varor, byggentreprenader och tjänster.

Specifika upphandlingar

Specifika upphandlingar avser enskilda objekt med bestämd leveranstid.

Ramavtal

Ramavtal är avropsavtal som sträcker sig över en tidsbestämd period.