Vårt uppdrag

En stor del av företagshälsovårdens arbete består av att stötta arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet - att behålla det friska friskt och skapa hållbara organisationer.

En stor del av företagshälsovårdens arbete består av att stötta arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet - att behålla det friska friskt och skapa hållbara organisationer. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön.

Kalmar kommun vill vara en arbetsplats som ser och begränsar riskerna i arbetsmiljön och samtidigt utvecklar de positiva faktorerna och arbetar hälsofrämjande. Det skapar motivation och arbetsglädje hos medarbetarna vilket i sin tur skapar en attraktiv arbetsplats. Minskad sjuklighet bidrar också till stora besparingar. Så om arbetsmiljön inte bara är bra, utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet, gynnar det både enskilda individer, förvaltningarna och samhället i stort.

Fler sidor inom företagshälsovård

Hälsa och livsstil

Hälsosamtal och undersökningar kan vara aktuellt för dig som är nyanställd eller upplever arbetsrelaterad ohälsa

Organisation och ledarskap

Vi erbjuder chefsstöd och organisationsanalys för att ni ska kunna komma framåt som arbetsgrupp

Kommunikation och grupputveckling

Vi har verktygen fö att din grupp ska kunna utvecklas och lära sig arbetssätt för att utnyttja hela sin potential

Stress och psykisk hälsa

Delta i utbildningar och workshops som handlar om stress, psykisk hälsa och hållbart arbetsliv

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska miljön på din arbetsplats är viktig. Hur upplever du till exempel buller, belysning och inomhusklimat?

Ergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning påverkar kroppen

Rehabilitering och arbetsanpassning

Vi effektiviserar er rehabiliteringsprocess och säkerställer att rätt insats sker vid rätt tid så att era mål nås

Risk- och missbruk

Bruk, riskbruk och missbruk av alkohol/droger, var går gränsen?

Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom områden som stress och systematiskt arbetsmiljöarbete

Publicerad: 18 december 2018