Utbildningar och föreläsningar

Arbetsmiljöenhetens utbildningar och föreläsningar är alla samlade på den här sidan.

Syfte

För att kunna arbeta hälsofrämjande krävs ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att göra en förvaltningsövergripande satsning ska vi bli ännu bättre på att skapa en god arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

För att kunna arbeta hälsofrämjande krävs ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att göra en förvaltningsövergripande satsning ska vi bli ännu bättre på att skapa en god arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. En god arbetsmiljö ger också engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud och övriga som har tilldelade arbetsmiljöuppgifter i verksamheten. Chef och skyddsombud kan med fördel gå tillsammans för att få ut så mycket som möjligt av utbildningstiden.

Förkunskaper

Ingen förkunskap krävs, du kommer att behöva dator för delar av utbildningen som ska genomföras som förberedelser inför träffarna. Om du kommer med på kursen kommer du får mer information när det närmar sig.

Innehåll

Utbildningen består av 6 stycken moduler:

Modul 1, Introduktion till sytematiskt arbetsmiljöarbete

Här lär du dig att påbörja eller förbättra ett befintligt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Modul 2, Undersöka arbetsmiljön

Här lär du dig att undersöka din arbetsmiljö med lämpliga metoder.

Modul 3, Riskbedöma

Här lär du dig att undersöka risker i arbetsmiljön och medverka till att arbeta förebyggande.

Modul 4, Åtgärda och följa upp

Här lär du dig att överblicka samband mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

Modul 5, Roller och ansvar

Här lär du dig mer om vilket ansvar du som chef eller skyddsombud har i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Modul 6, Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan.

Utbildningsledare

 • Monica Gullberg Wiklund, arbetsmiljöingenjör
 • Kjell-Ove Lennartsson, företagssköterska
 • Gunilla Öhman, HR-specialist

Hjärt-lungräddning, förkortas HLR, ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

Målsättningen är att:

 • Alla ska kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR.
 • Alla deltagare ska kunna använda en hjärtstartare.
 • Alla deltagare ska kunna tekniken för att åtgärda luftvägsstopp.

Arbetsformer

 • Kursledare: Företagssköterska
 • Tidsåtgång: cirka 2,5 timmar.
 • Antal: Max 8 personer/gång
 • Plats: Arbetsmiljöenhetens lokaler i första hand.

Första hjälpen är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer. Den innefattar de snabba åtgärder som måste göras för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och hindra eller förvärra vidare skadeutveckling.

Här ingår till exempel

 • Skadebedömning enligt andning-blödning-chock.
 • Bedömning av skador och utbildning i första hjälpen/behandling.
 • Utbildning om akuta sjukdomstillstånd omhändertagande/behandling.

Utbildningsinnehållet kan anpassas efter behov.

Arbetsformer

 • Kursledare: Företagssköterska
 • Tidsåtgång: cirka 2 timmar. Om HLR ska ingå ökas tiden till 4timmar.
 • Antal: Max 8 personer/gång (Beställer ni enbart förstahjälpen kan gruppen vara större).
 • Plats: Arbetsmiljöenhetens lokaler i första hand.

Vi går igenom, förtydligar och konkretiserar innehållet i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).Föreskriften reglerar arbetsbelastning, arbetstid, starkt psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling.

Utifrån de behov och frågeställningar som finns på din arbetsplats arbetar vi tillsammans med personalgruppen under en halv- eller heldag för att möjliggöra att föreskriften blir en del av ert fortsatta systematiska arbetsmiljöarbete.

Forskning har visat att arbetsgrupper presterar bättre när chef och medarbetare har en tydlig bild av sin roll i organisationen och när man på ett medvetet sätt kan förhålla sig både till sina personliga behov och till organisationens behov.

Vad innebär detta i vardagen? Med systemteoretisk grund arbetar vi under en halvdag begreppet den professionella rollen.

Arbetsform

 • Kursledare: Psykolog
 • Tidsåtgång: en halvdag.

Är ett pilotprojekt som samtliga förvaltningar har möjlighet att söka till via chefen under hösten 2017.

Förebyggande sjukpenning är ett bidrag som försäkringskassan kan betala ut för att hjälpa personer som befinner sig i riskzonen för stress och utmattningssyndrom. Det är en tidig insats för att slippa framtida sjukskrivning. Medarbetaren kan då under en tid helt koppla bort jobbet, fokusera på sig själv, få möjlighet att reflektera över sin livssituation och tillgång till de verktyg kursen innehåller.

Innehåll

Stressen kan sätta klorna i en både på jobbet och på hemmaplan. Men vad är det som gör att vi blir stressade och vad händer i kroppen? Det ska vi titta närmare på under kursen. Du kommer också att få undersöka vad som skapar stress i just ditt liv. Din kropp och ditt psyke ger dig varningssignaler när du blir uppjagad – de här signalerna ska vi kartlägga. Du får också lära dig enkla metoder för att slappna av.

Stressen är något du vill undvika. Men vad vill du ha istället? Det du riktar din uppmärksamhet mot växer sig starkare. Därför är fokus för kursen det som du vill uppnå. Vad får dig att må bra, vad ger dig energi, vad vill du ha mer av i ditt liv?

Vad skulle du vilja förändra? Kanske har du redan gjort lyckade förändringar? Vi hjälper dig att sätta upp mål och ger dig stöd att uppnå dem. Kursen utgår ifrån idén att du själv kan göra mycket för att öka välbefinnandet i ditt liv.

Utgångspunkten för kursen är att din hälsa är ditt eget ansvar och att du besitter de förmågor som du behöver för att genomföra förändringar.

Arbetsform

 • Kursledare: Hälsoutvecklare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska
 • Tidsåtgång: 8 halvdagar mellan kl. 08.30-12.00. Onsdagarna 26 april, 3 maj, 10 maj, 17 maj, 24 maj 31 maj, 7 juni och tisdagen 13 juni.
 • Plats: Arbetsmiljöenheten
 • Antal deltagare: 8-10 personer

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

All fysisk belastning i arbetslivet är inte skadlig, utan människan är byggd för rörelse och aktivitet. Trots detta är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning just belastningsbesvär. Det vill säga smärta, värk och nedsatt funktion i rörelseorganen.

I vår arbetssituation förekommer olika typer av belastning som påverkar kroppen. Det kan vara tunga lyft i ogynnsamma arbetsställningar, statiska och ensidigt upprepade arbetsmoment och obekväma arbetsställningar. Enligt Arbetsmiljöföreskriften Belastningsergonomi AFS 2012:02 ska medarbetaren ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar samt kunskap för att se tidiga signaler på överbelastning.

Arbetsform

 • Kursledare: Sjukgymnast/ergonom
 • Tidsåtgång: 1-2 timmar eller anpassat utifrån ert behov
 • Plats: Kursen förläggs lämpligast på er arbetsplats.

En majoritet av de som röker och snusar vill sluta. Är du en av dem? Vi på arbetsmiljöenheten kan hjälpa till och jobbar enligt följande modell: Samtal för att höja motivationen, därefter planering och stödjande samtal under förberedelse, avvänjnings- och uppföljningsfasen. Vi bedömer bl.a. om du behöver läkemedel vid rökstoppet och i så fall vilket som passar dig bäst. Möjlighet att bli tobaksfri kan du få både individuellt eller i grupp.

Arbetsform

 • Kursledare: Företagssjuksköterska
 • Tidsåtgång: Vi använder ett program med sju träffar under 3 månader, därefter telefon/mail kontakter.
 • Plats: Arbetsmiljöenheten
 • Antal deltagare: Gruppbehandling ges endast om antalet är minst sex personer och att det går att komma igång inom ett par månader ifrån att du har anmält dig.

Fler sidor inom företagshälsovård

Vårt uppdrag

Arbetsmiljöenheten ansvarar för Kalmar kommuns företagshälsovård

Hälsa och livsstil

Hälsosamtal och undersökningar kan vara aktuellt för dig som är nyanställd eller upplever arbetsrelaterad ohälsa

Organisation och ledarskap

Vi erbjuder chefsstöd och organisationsanalys för att ni ska kunna komma framåt som arbetsgrupp

Kommunikation och grupputveckling

Vi har verktygen fö att din grupp ska kunna utvecklas och lära sig arbetssätt för att utnyttja hela sin potential

Stress och psykisk hälsa

Delta i utbildningar och workshops som handlar om stress, psykisk hälsa och hållbart arbetsliv

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska miljön på din arbetsplats är viktig. Hur upplever du till exempel buller, belysning och inomhusklimat?

Ergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning påverkar kroppen

Rehabilitering och arbetsanpassning

Vi effektiviserar er rehabiliteringsprocess och säkerställer att rätt insats sker vid rätt tid så att era mål nås

Risk- och missbruk

Bruk, riskbruk och missbruk av alkohol/droger, var går gränsen?

Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Publicerad: 16 maj 2017