Rehabilitering och arbetsanpassning

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vi effektiviserar er rehabiliteringsprocess och säkerställer att rätt insats sker vid rätt tidpunkt så att era mål uppfylls. Så här går det till:

1. Initiera

Har ni en medarbetare som visar symtom på ohälsa, sviktande arbetsförmåga eller riskerar sjukskrivning? Kontakta oss för samtal och rådgivning om möjliga insatser.

2. Kartlägga

Vi kartlägger aktuell situation och bedömer behov av utrednings- och rehabiliteringsinsatser som bidrar till ökad hälsa och arbetsförmåga. Kartläggningen återkopplas till arbetsgivaren. Bedömningen ligger till grund för en rehabiliteringsplan utifrån en gemensam målsättning.

3. Åtgärda

Överenskomna åtgärder genomförs enligt rehabiliteringsplanen. Vi stämmer regelbundet av att rehabiliteringsprocessen rör sig mot det gemensamma målet. Rehabiliteringsprocessen avslutas när målet är uppnått eller när alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda. Vi summerar uppsatta mål och återkopplar resultatet till arbetsgivaren.

Fler sidor inom företagshälsovård

Vårt uppdrag

Arbetsmiljöenheten ansvarar för Kalmar kommuns företagshälsovård

Hälsa och livsstil

Hälsosamtal och undersökningar kan vara aktuellt för dig som är nyanställd eller upplever arbetsrelaterad ohälsa

Organisation och ledarskap

Vi erbjuder chefsstöd och organisationsanalys för att ni ska kunna komma framåt som arbetsgrupp

Kommunikation och grupputveckling

Vi har verktygen fö att din grupp ska kunna utvecklas och lära sig arbetssätt för att utnyttja hela sin potential

Stress och psykisk hälsa

Delta i utbildningar och workshops som handlar om stress, psykisk hälsa och hållbart arbetsliv

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska miljön på din arbetsplats är viktig. Hur upplever du till exempel buller, belysning och inomhusklimat?

Ergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning påverkar kroppen

Risk- och missbruk

Bruk, riskbruk och missbruk av alkohol/droger, var går gränsen?

Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom områden som stress och systematiskt arbetsmiljöarbete

Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Publicerad: 16 maj 2017