Hälsa och livsstil

Hälsosamtal

Samtalet förs runt arbetsförhållanden, den egna hälsan och livsstilen. Där ingår även en enklare medicinsk screening med provtagning. Hälsosamtal används bland annat vid följande tillfällen på chefens initiativ:

  • för alla nyanställda
  • upprepad korttidsfrånvaro åtföljt av rehabiliteringsmöte
  • arbetsrelaterad ohälsa

Hälsosamtalet kan även med fördel användas för en hel arbetsplats och då tillsammans med ett frågeformulär på vilket en sammanställning på gruppnivå görs som återrapporteras till beställaren.

Lagstadgade undersökningar

Situationer där lagstadgade hälsoundersökningar kan bli aktuella i Kalmar kommun är:

  • nattjänstgöring
  • arbete med härdplaster (isocyanater)
  • exponering för vibrationer i arbetet
  • brandmän som rök- och kemdyker i tjänsten
  • med flera

Nyanställningsundersökningar

Arbetsgivaren kan begära nyanställningsundersökning för att klargöra eventuella uppenbara medicinska hinder eller risker med planerad anställning.

Tobaksfri

En majoritet av de som röker och snusar vill sluta. Är du en av dem?
Vi på arbetsmiljöenheten kan hjälpa till och jobbar enligt följande modell: Samtal för att höja motivationen, därefter planering och stödjande samtal under förberedelse, avvänjnings- och uppföljningsfasen. Vi bedömer bland annat om du behöver läkemedel vid rökstoppet och i så fall vilket som passar dig bäst.

Antalet besök under tobaksavvänjningen varierar efter upplägget i just ditt fall. Men oftast handlar det om cirka 4-5 besök och därefter telefonkontakter.

Fler sidor inom företagshälsovård

Vårt uppdrag

Arbetsmiljöenheten ansvarar för Kalmar kommuns företagshälsovård

Organisation och ledarskap

Vi erbjuder chefsstöd och organisationsanalys för att ni ska kunna komma framåt som arbetsgrupp

Kommunikation och grupputveckling

Vi har verktygen fö att din grupp ska kunna utvecklas och lära sig arbetssätt för att utnyttja hela sin potential

Stress och psykisk hälsa

Delta i utbildningar och workshops som handlar om stress, psykisk hälsa och hållbart arbetsliv

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska miljön på din arbetsplats är viktig. Hur upplever du till exempel buller, belysning och inomhusklimat?

Ergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning påverkar kroppen

Rehabilitering och arbetsanpassning

Vi effektiviserar er rehabiliteringsprocess och säkerställer att rätt insats sker vid rätt tid så att era mål nås

Risk- och missbruk

Bruk, riskbruk och missbruk av alkohol/droger, var går gränsen?

Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom områden som stress och systematiskt arbetsmiljöarbete

Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Publicerad: 16 maj 2017