Fysisk arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete under sidan Utbildningar och föreläsningar.

Mätningar i den fysiska arbetsmiljön

Om eller när arbetsgivaren gör bedömningen att det saknas kompetens eller resurser för systematiskt arbetsmiljöarbete inom den egna verksamheten ska hjälp från sakkunnig anlitas. Det är här vi kommer in.

Buller

Hur låter det på din arbetsplats? Finns risk för hörselskador? Är akustiken dålig? Vi kan hjälpa er att identifiera risker och ta fram förbättringsförlag för er ljudmiljöförbättra er ljudmiljö.

Belysning

Synen och belysningen är viktigare än man tror! Bra belysning gör jobbet lättare och säkrare, låter kroppen inta en bra arbetsställning, minskar risken för trötthet i ögonen och huvudvärk och kan ge rummet trivsel och karaktär.

Inomhusklimat

Har dina medarbetare som vistas i en byggnad symtom i form av irritation i ögon, näsa, hals? Har de huvudvärk, är onormalt trötta eller finns det en dålig lukt i byggnaden? Då kan det finnas behov av att göra en ordentlig inomhusklimatutredning.

Konsultation av den fysiska arbetsmiljön

Delta vid skyddsrond

Kan delta vid skyddsronder som expertresurs. Oavsett hur många anställda ni har är det ditt ansvar som arbetsgivare att regelbundet göra översyn av ert arbetsställe genom skyddsrond, genomföra riskbedömningar, dokumentera handlingsplaner samt åtgärder och uppföljning i arbetsmiljön.

Medverka vid ny- och ombyggnad samt omorganisation

Vid ny- och ombyggnation samt vid omorganisationer är det viktigt att så tidigt som möjligt tänka igenom vilken arbetsmiljö som formas. Brister som byggs in i arbetsmiljön kan många gånger vara svåra eller alltför dyra att rätta till. Ett omsorgsfullt utfört projekteringsarbete där arbetsmiljöfrågorna finns med som en naturlig del i förstadiet sparar kostnader och undviker framtida problem. Arbetsmiljöenheten kan medverka vid riskbedömning för att i tidigt skede lyfta möjliga risker och konsekvenser som kan uppkomma.

Konsultation inom arbetsmiljö och lagkrav

Vi hjälper till med konsultation inom arbetsmiljö och tolkning av lagkrav.

Riktade och anpassade utbildningar efter behov

Vi kan också göra anpassade utbildningar inom till exempel fysisk arbetsmiljö och ergonomi.

Fler sidor inom företagshälsovård

Vårt uppdrag

Arbetsmiljöenheten ansvarar för Kalmar kommuns företagshälsovård

Hälsa och livsstil

Hälsosamtal och undersökningar kan vara aktuellt för dig som är nyanställd eller upplever arbetsrelaterad ohälsa

Organisation och ledarskap

Vi erbjuder chefsstöd och organisationsanalys för att ni ska kunna komma framåt som arbetsgrupp

Kommunikation och grupputveckling

Vi har verktygen fö att din grupp ska kunna utvecklas och lära sig arbetssätt för att utnyttja hela sin potential

Stress och psykisk hälsa

Delta i utbildningar och workshops som handlar om stress, psykisk hälsa och hållbart arbetsliv

Ergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning påverkar kroppen

Rehabilitering och arbetsanpassning

Vi effektiviserar er rehabiliteringsprocess och säkerställer att rätt insats sker vid rätt tid så att era mål nås

Risk- och missbruk

Bruk, riskbruk och missbruk av alkohol/droger, var går gränsen?

Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom områden som stress och systematiskt arbetsmiljöarbete

Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Publicerad: 16 maj 2017