Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Bas KALMAR

Bas KALMAR– är ett projekt som har drivits av Kalmar kommun med hjälp av ESF projektmedel från och med våren 2018 till och med hösten 2020.

Den ansvarige organisationen för projektet inom kommunen har varit enheten flykting och integration på kommunledningskontoret.

Målgruppen för projektet

Nyanlända mellan 20 och 64 år med ingen eller mycket låg utbildning (upp till 6 år) från sitt hemland och folkbokförda i Kalmar kommun. På Bas KALMAR har dessa individer fått grunderna i det svenska språket i kombination med andra aktiviteter och insatser.

Syftet med projektet

Syftet har varit att hjälpa målgruppen att komma närmare arbetsmarknaden. Deltagarna har haft möjlighet att utveckla sina språkmässiga förutsättningar, att tillgodogöra sig SFI-studier och förbättra sina kunskaper i allmänorienterande basämnen. Dessutom har de haft möjlighet att öva på att känna sig delaktiga i samhället och utveckla känslan av socialt sammanhang i ett tidigt skede av etableringsprocessen.

Gruppen har fått kunskap om möjligheter på den svenska arbetsmarknaden och till vidare studier, förstärkt sitt självförtroende och förbättrat sin hälsa via information och friskvårdsaktiviteter. Dessutom har de fått stöd i läs- och skrivinlärning på sitt modersmål.

Inkluderande arbetssätt

Likabehandling har varit ett viktigt perspektiv i projektorganisationens verksamhet, därför har organisationen ständigt arbetat inkluderande oavsett deltagarnas kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsvariationer.

Kontakta oss

Fler sidor inom arbete för nyanlända

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

Ljungnäsvillan

Personlig utveckling genom praktik

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Senast uppdaterad: 11 september 2020
Publicerad: 22 augusti 2018