Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari

Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 februari 2019 kl. 11:00 Övriga tider: Kl 10:00 informerar Ann-Sofie Lagercrantz och Nikolaos Kalcidis om Polisens Trygghetsundersökning 2018 Kl 10:30 ges information om arbetet med Kalmar kommuns nya översiktsplan Kl 12:00 håller Wismars borgmästare Thomas Beijer ett anförande till kommunfullmäktige Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista 1 Val av protokollsjusterare 2 Frågor och interpellationer 3 Kalmar kommuns preliminära bokslut 2018 Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger det preliminära bokslutet för 2018 till handlingarna. 4 Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen (Hansa Bygg etapp 2) Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen enligt kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB (org.nr. 556520-6660) för en köpeskilling om 9 600 000 kronor. 2 (3) Kommunfullmäktige KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 5 Motion från Christopher Dywik och Carolina Almeborg (KD): Gör Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att yttrandet från kommunledningskontoret ska utgöra svar på Christopher Dywiks (KD) och Carolina Almeborgs (KD) motion om att göra Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Christopher Dywik (KD) reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen till förmån för eget förslag att bifalla motionen. 6 Valärenden 7 Anmälningsärenden - Kommunstyrelsens protokoll den 5 februari 2019 - Motion från Magnus Jernetz Gustavsson (M): Arbeta mer koncentrerat med tillgängligheten - Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Kalmar är moget för öppet till 04:00 - Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Tillräcklig och likvärdig räddningstjänst - Svar på medborgarförslag om belysning av cykel- och gångvägen till Kalmar hästsportklubbs anläggning i Smedby - Svar på medborgarförslag om att anställa arbetsterapeut i elevhälsan i Kalmar kommun - Medborgarförslag om bättre belysning på Bergagårdsvägen - Medborgarförslag om att namnge broarna i Kalmar - Medborgarförslag om att sätta upp belysning mellan Snurrom och Lindsdal - Medborgarförslag om att installera skymningsrelä på gatubelysningen i Kalmar - Medborgarförslag om att stänga av gamla vägen i Trekanten och göra byvägs miljö. 3 (3) Kommunfullmäktige KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA - Medborgarförslag om att åtgärda hål i Larmgatan utanför gamla brandstationen - Uppföljande granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling - Uppföljande granskning av arkiv och diarieföring - Uppföljande granskning av intern kontro

 

1. Inledning. Närvarokontroll och val av protokollsjusterareöppnas i nytt fönster

2.1 Fråga från Christopher Dywik (KD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S), överlämnad till Södermöre kommundelsnämnds ordförande Elisabeth
Gustavsson (S): Ska religionsfobi förhindra barnens rätt till en meningsfylld
fritid?

2.4 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger
Holmberg (S): Fler konsulter på socialförvaltningen?

2.7 Fråga från Christopher Dywik (KD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fråga från Christopher Dywik (KD) till Södermöre kommundelsnämnds ordförande
Elisabeth Gustavsson (S): Specialpedagoger en viktig stödfunktion?

2.10 Interpellation från Björn Brändewall (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (S), överlämnad till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S):
Hur kompenserar Kalmar kommun för nedskärningarna inom LSS?

Prisutdelningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Utdelning av Kalmar kommuns interna jämställdhetspris och Kalmar kommuns
tillgänglighetspris.

2.11 Interpellation från Inger Hilmansson (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza
(S): Barn som faller mellan stolarna

2.12 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande
Roger Holmberg (S): Dags för en servicegaranti för företagare?

2.13 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2.13 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens
ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Bertil Dahl (V):
Många klimatinitiativ - hur nära målet är vi?

2.14 Interpellation från Björn Brändewall (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V):
Ställ krav på kontanthantering!

2.15 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till omsorgsnämndens ordförande
Michael Ländin (S): Ny teknik - nya möjligheter?