Befolkning

Folkvimmel i Gästhamnen i Kalmar.

Kalmar är Sveriges till folkmängden 33:e största kommun.

Den 31 december 2020 uppgick folkmängden till 70 329 personer (35 009 män och 35 320 kvinnor). Det är en ökning med 862 personer eller 1,2 procent sedan föregående år. Det är 7:e året i rad som vi har en folkökning på över en procent.

Flyttöverskottet, att fler flyttar till än från kommunen, stod för 681 personer eller cirka 80 procent av folkökningen 2020, medan födelseöverskottet (att fler föds än dör) stod för 175 personer eller 20 procent.

Färre invandrade och fler inflyttade från övriga Sverige 2020

De inrikes flyttningarna kan delas in i två huvudströmmar; mot Kalmar län samt övriga landet. Liksom tidigare år är det fler som flyttar till Kalmar kommun från övriga Kalmar län än som flyttar från kommunen (+298).

För första gången sedan 2003 är det fler som flyttar till kommunen från övriga Sverige än tvärtom (+195). Underskottet brukar vara som störst mot storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. De tre senaste åren har dock underskottet mot Stockholms län minskat och 2020 var det 42 fler som flyttade in till kommunen från Stockholm än ut. Inte sedan 2003 har vi haft fler inflyttade än utflyttade mot Stockholms län. Även flyttnettot mot Östergötland och Västra Götaland var betydligt bättre i år. Bortsett från mot Kalmar län var överskottet högst mot Blekinge län (+55) år 2020.

Invandringen till kommunen, 367 personer, är lägre än på flera år. Jämfört med 2019 har invandringen minskat med 190 personer. Det är femte året i rad som invandringen minskar. I motsats till den minskade invandringen så ökade utvandringen från Kalmar kommun under 2020 jämfört med året före, om än marginellt.

Antalet födda minskade och antalet döda ökade jämfört med år 2019

Antalet födda, 787 födda, minskade jämfört med år 2019. Under 2020 dog 612 personer vilket är 49 fler än under 2019 men färre än år 2018. Jämfört med genomsnittet för 2015–2019 avled 8 fler under 2020.

Kalmar kommuns befolkningsprognos år 2021-2030

I kommunens senaste befolkningsprognos beräknas befolkningen i Kalmar öka med drygt 800 personer per år. Vid utgången av år 2030 pekar prognosen på att folkmängden i Kalmar kommun kommer att uppgå till knappt 78 100personer.

Befolkningen antas öka kraftigt under prognosperioden, delvis till följd av det bostadsbyggande som planeras, men också till följd av de rådande flyttmönster som finns till och från Kalmar.

Folkmängden beräknas öka i förskoleåldrar och skolåldrar. Även åldersgruppen 80 år eller äldre väntas öka markant under prognosperioden, i takt med att 40-talisterna åldras in i denna grupp. Vid utgången av år 2030 beräknas antalet personer som är 80 år eller äldre vara drygt 45 procent fler än år 2020. År 2029 väntas antalet grundskolebarn ha ökat med cirka 970, gymnasieungdomar (16-19 år) med 650 och antalet 80 år och äldre med 1 700.

Det finns fler kvinnor än män i Kalmar kommun men detta förväntas ändras under prognosperioden.

Fler sidor inom statistik

Inkomst

Inkomster jämfört mellan kön och ålder och i jämförelse med Sverige i övrigt

Rapporter och nyhetsbrev

Fördjupade rapporter inom olika områden

Sysselsättning och näringsliv

Om vad vi arbetar med och hur vi pendlar till arbetet

Utbildning

Om hur utbildningsnivån ser ut i kommunen och jämfört med övriga Sverige

Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Publicerad: 24 augusti 2018