Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Välfärdsbokslut

Välfärdsbokslutet är ett led i Kalmar kommuns arbete med social hållbarhet. Utgångspunkten är den politiska ambitionen att skapa ett socialt robust, sammanhållet och tryggt Kalmar. Välfärdsbokslut upprättas en gång varje mandatperiod.

Syftet med välfärdsbokslutet är att ge en samlad bild av kalmarbornas livsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Tanken är att det ska fungera som stöd för prioriteringar, men också vara ett underlag för att rikta insatser dit de bäst behövs och gör bäst nytta för människorna i vår kommun.

Det aktuella välfärdsbokslutet 2015, omfattar förhållanden för 2013 och avspeglar en i stora stycken positiv utveckling: tryggheten för invånarna har ökat, brottsligheten har minskat inom många områden, andelen invånare som investerar i eftergymnasial utbildning har ökat, inkomsterna har ökat för stora grupper, ungas alkoholvanor har förbättrats och hälsan och levnadsvanorna har blivit bättre.

Samtidigt ser vi att skillnaderna mellan olika gruppers livsvillkor och demokratiska delaktighet inte minskar i den takt vi skulle vilja.

Den tryckta versionen av välfärdsboklutet innehåller ett fel, tabell 13 på sid 52, flickor och pojkar har bytt kolumn jämfört med ursprungsmaterialet vilket innebär att hela tabellen blir missvisande. Ett rättelseblad finns under Mer information där också den rättade versionen av välfärdsbokslutet finns.

Kontakt

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut.

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos för helårsutfallet för hela ko...

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Årsrapporten utgör nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärderar verksamhet och resultat för...

Senast uppdaterad: 18 juli 2017
Publicerad: 19 maj 2017