Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén är kommunens preliminära bokslut efter årets slut.

Balanskravsresultatet, justerat för realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar med 34,5 miljoner kronor uppgår till 70,3 miljoner kronor.

Kontakt

Fler sidor inom ekonomi

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos för helårsutfallet för hela ko...

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Årsrapporten utgör nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärderar verksamhet och resultat för...

Senast uppdaterad: 27 september 2019
Publicerad: 19 maj 2017