Så arbetar vi för att lyckas med jämställdhetsintegrering

En vägledning som består av tio moment som är centrala för att jämställdhetsintegrera en organisation.

Viktiga förutsättningar

 • Att organisationen har en fungerande styrning och ledning, och att alla vet hur styrningen påverkar just deras uppdrag.
 • Att organisationen har en funktion på central nivå som arbetar strategiskt med jämställdhet gentemot förvaltningar och verksamheter.
 • Att medarbetare har kunskap om styrkedjan och förstår sin roll och sitt mandat i den.

Moment

 1. Den politiska ledningen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering för hela verksamheten.
 2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering.
 3. De högsta cheferna kommunicerar beslutet om jämställdhetsintegrering ut i verksamheten samt säkerställer att politikernas beslut om jämställdhetsintegrering genomförs i organisationen.
 4. Ledningen säkerställer organisationens kompetens för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det finns medarbetare med mandat, kompetens och samordningsansvar för frågor kring jämställdhetsintegrering.
 5. Jämställdhetsperspektiv är synligt i mål, budget och andra styrdokument, både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå.
 6. All individbaserad statistik redovisas och analyseras med kön som indelningsgrund.
 7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar.
 8. Verksamheternas resultat för kvinnor och män, flickor och pojkar, kan utläsas ur ordinarie verksamhets- och budgetuppföljning.
 9. Jämställdhetsintegrering har lett till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna.
 10. Tillvägagångssättet för jämställdhetsintegrering kan systematiseras och överföras till andra verksamheter.

Listan är hämtad från skl.se

Publicerad: 5 april 2019