Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kalmar kommuns jämställdhetspris

Kalmar kommun vill uppmärksamma goda exempel på jämställdhetsarbete och delar därför årligen ut ett jämställdhetspris samt ett internt jämställdhetspris bland kommunens anställda.

2002 inrättade Kalmar kommun ett jämställdhetspris. Avsikten är att priset ska stimulera till förstärkt jämställdhet på olika arenor inom samhällslivet. Priset är en viktig del i att utveckla jämställdheten inte bara inom de kommunala förvaltningarna utan även i övriga delar av kommunen.

Jämställhetspriset kan erhållas av föreningar, organisationer, företag eller enskilda vars insatser haft eller har specifik betydelse för jämställdheten.

Priset uttrycker en erkänsla för ett medvetet arbete för att förstärka jämställdheten. Man kan tilldelas priset även om man inte nått i mål eftersom det kan utgöra en viktig signal för att visa vikten av arbetet och dessutom stimulera till vidareutveckling. Man måste dock ha kommit så långt att effekterna av insatsen kan värderas.

Priset består av 15 000 kr och ett diplom, vinnare utses av kommunstyrelsen och priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges möte i januari.

Kalmar kommuns jämställhetspris har delats ut sedan 2004. Nedan följer samtliga vinnare.

Pristagare

Kalmar Zontaklubb

Kalmar Zontaklubb arbetar långsiktigt, både lokalt och internationellt, för jämställdhet och för kvinnors och flickors rättigheter. Genom olika arrangemang och projekt bidrar klubben på ett föredömligt sätt till ett ökat engagemang för jämställdhetsfrågor.

Kalmar Soroptimistklubb

Kalmar Soroptimistklubb arbetar målinriktat för jämställdhet och för kvinnors och flickors rättigheter. Genom olika arrangemang och projekt bidrar klubben till opinionsbildning som ökar medvetenheten om kvinnors och flickors villkor, både lokalt och internationellt.

Julia Björknert, Briljanta tillsammans och Alexandra Durne, Våga välja, arbetar för att sprida kunskap om sexualiserat våld. De är initiativtagare till jämställdhetsfestivalen ”Queens of Kalmar” som genomfördes i mars 2018. Syftet med festivalen var att göra Kalmar län mer jämställt, lyfta frågor om kvinnors utsatthet och ojämlika livsvillkor, likväl som att synliggöra och hylla kvinnokraft och goda exempel.

Julia och Alexandra bidrar i hög grad till att öka kunskapen om jämställdhet och våldspornografins effekter genom sina föreläsningar, blogginlägg och aktiviteter på sociala medier.

Tengbom arbetar medvetet för att i konkurrens med storstäder kunna rekrytera personal med hög kompetens, och för att möta det omgivande samhällets olikheter och mångfald och utveckla företagets innovationsförmåga. Företagets ledning ser ett strategiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete som centrala ingredienser för att uppnå detta, en inställning som resulterat i en jämställd könsfördelning bland medarbetarna på kontoret och att man under 2018 kommer att nå målet om jämn fördelning bland uppdragsansvariga.

Inom utveckling och innovationsmiljöer utgör ofta genus en hämmande struktur för innovation. Förståelsen för innovation är ofta präglad av gårdagens samhälle och bär med sig förlegade bilder av vilka aktörer och områden som har relevans. I ett allt mer jämlikt och jämställt samhälle behövs mer inkluderande och normmedvetna synsätt för att inte missa möjligheter för framtida utveckling genom att vissa grupper av aktörer och områden exkluderas. Genom sitt strategiska arbete med jämställdhet bidrar Tengbom Kalmar till att stärka Kalmars varumärke som en attraktiv och jämställd kommun att verka och leva i.

Kalmar HC har en tydlig ambition att kunna erbjuda tjejer ökade möjligheter till organiserad träning och idrottslig utveckling inom hockey i Kalmar. För tjejer som vill spela hockey i Kalmar har det inte tidigare funnits någon förening med organiserad verksamhet, under 2016 tog därför Kalmar HC initiativet till ett World Girl´s Ice Hockey Weekend för att därefter erbjuda organiserad hockeyträning för tjejer. I dagsläget är det ca 20 tjejer som tränar regelbundet och som gjort stora framsteg. Föreningen har som mål att ha ett damlag i seriespel 2019.

Ingela Widell, kurator i Landstinget i Kalmar län tillhör de lokala pionjärerna för att säkerställa att samhället erbjuder våldsutsatta kvinnor och deras barn ett bra bemötande och stöd. Hon insåg tidigt vikten av samverkan mellan olika aktörer och har med ett stort engagemang drivit detta för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor inte hamnar mellan stolarna. Hennes fokus har konsekvent varit de våldsutsattas perspektiv och det är med det som grund som hon strävat efter en ökad kompetens och förändrade rutiner hos olika aktörer. Hennes engagemang och kunskap har haft stor betydelse i utvecklingen mot att Landstinget i Kalmar Län idag kan erbjuda våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande och kunna lotsa vidare för stöd och behandling.

Regionförbundet i Kalmar län tilldelas 2014 års jämställdhetspris för sitt metodiska och strukturerade arbete med jämställdhetsintegrering. Alla verksamhetsområden har formulerat mål för jämställdhet. Under 2013/2014 har regionförbundet arbetat med ett tydligt jämställdhetsperspektiv på det regionala tillväxtarbetet. Inom ramen för detta har man fokuserat på att utveckla och tillämpa ett jämställt projekt- och företagsstöd, för att därigenom bidra till att skapa jämställda förutsättningar för kvinnor och män i Kalmar län.

Regionförbundet har utbildat all personal i jämställdhetsintegrering och introducerat en checklista för jämställda beslut som innebär att alla beslutsunderlag granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Förbundet tillämpar också aktivt kravet på jämställdhetsplan för organisationer med fler än 25 anställda i sitt upphandlingsförfarande.

Priset delades ut på Guldfesten i februari 2015.

Kalmar kommuns jämställdhetspris 2013 tilldelades Roland Karlsson, tidigare kommunchef i Kalmar kommun.

Roland Karlsson fick priset då han i egenskap av kommunchef i Kalmar kommun utövade ett mycket aktivt ägarskap i jämställdhetsfrågorna. Han drev och kommunicerade värdet av ett jämställdhetsperspektiv med stor tydlighet i både personalfrågorna och verksamhetsfrågorna vilket fick central betydelse för jämställdhetsperspektivets genomslag i den kommunala organisationen och verksamheten.

Priset delades ut vid Stadsfesten.

Byteatern, Kalmar läns teater, får priset för sitt jämställdhetsarbete inom både personalfrågor och i det kulturella uppdraget.

Att jämställdhet ska råda mellan män och kvinnor även inom kulturområdet kan tyckas vara en självklarhet. Men museernas samlingar och teatrarnas och konserthusens repertoarer vittnar tydligt om att män och kvinnor genom åren har getts olika förutsättningar att uttrycka sig konstnärligt. Även om positiva förändringar har skett kvarstår fortfarande obalansen mellan könen.

Konstnärligt skapande handlar i väsentliga avseenden om att göra annorlunda, utforska nya områden, överskrida gränser, synliggöra olika aspekter av vår tillvaro och göra detta med största möjliga kraft och trovärdighet, i det medium man valt att arbeta. Konsten och kulturen kan därmed tillhandahålla en möjlighet för oss människor att reflektera över våra liv och över samhället och dess utveckling i nya banor. Genom föreställningar, tvärsektoriellt arbete med barn och ungdomar, estetiska lärprocesser och föreläsningar och andra evenemang tillhandahåller Byteatern en möjlighet för invånare i Kalmar att genom teatern reflektera och hitta nya förhållningssätt till företeelser som makt, kön och jämställdhet.

I arbetsgivarrollen verkar Byteatern för likvärdiga anställningsvillkor, likvärdiga arbetsförhållanden, jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrken och jämställda löner.

Priset delades ut på Stadsfesten den 11 augusti.

2011 tilldelas eleverna Sp08EF på Stagneliusskolan Kalmar kommuns jämställdhetspris.

Eleverna får priset för sin fantastiska kreativitet och engagemang i att lyfta jämställdhetsfrågor och genus utifrån ett ungdomsperspektiv. För klokskap och hopp inför framtiden.

Eleverna består av två årskurs3-klasser som har antagit olika uppdrag som bestått i att lyfta, beskriva och illustrera genus på ett provokativt och normkritiskt sätt.

Under läsåret har avgångsklasserna som läser SP media på Stagneliusskolan genomfört ett projekt om genus. Först las en teorigrund i ämnena samhällskunskap och historia, och därefter följde ett projekt som innefattade ämnena medieproduktion, textkommunikation, fotografisk bild samt rörlig bild.

Resultatet är fotoutställningar varav en på temat ”Våld i nära relationer” för närvarande visas på ungdomsmottagningen i Kalmar, en annan fotoutställning visas just nu tillsammans med ett undervisningsmaterial bestående av ett tv-program och två tidskriftsmagasin på Kalmar Konstmuseum under samlingsnamnet ”Genius”.

Frågeställningarna i projektet har eleverna formulerat själva, och de rör sig kring deras tankar om jämställdhet. Med projektet vill eleverna väcka intresse, tankar och diskussion för frågorna i sin egen åldersgrupp.

Genom att unga engagerar sig, väcker debatt och intresse och skapar opinion kopplat till ungdomars situation och arenor bidrar man till att förutsättningarna för jämställdhet ökar inom samhällets alla arenor.

Priset delades ut på Stadsfesten den 13 augusti.

2010 års jämställdhetspris tilldelas Ulrika Knutson, kulturjournalist och författare, Kalmar kommuns jämställdhetspris. Ulrika Knutson, född 1957 i Göteborg och uppvuxen i Kalmar, har under det senaste decenniet bland annat skrivit böcker om kvinnors arbete för demokratins utveckling i Sverige.

2004 kom ”Kvinnor på gränsen till genombrott”. Boken beskriver Fogelstadgruppen och kvinnorna runt tidningen Tidevarvet. De var radikala liberala kvinnor, aktiva i rösträttskampen och för kvinnors medborgerliga rättigheter. I vår kulturhistoria har de varit så gott som glömda, men med sin bok lyfte Ulrika Knutson fram dessa kvinnor som banat väg för så många senare jämställdhetsutvecklare.

2009 kom ”Emilia Fogelklou, sökare, stigfinnare och gränsöverskridare”. En antologi med texter av Emilia Fogelklou. Hon var den första kvinnan som tog examen i teologi 1909 och blev senare också Sveriges första kvinnliga teologie hedersdoktor. Hon var pedagog, författare och folkbildare. En tid var hon lektor vid lärarseminariet Rostad i Kalmar.

Ulrika Knutsons nästa projekt är en bok om Sveriges kvinnliga akademiska pionjärer: ”Lärda fruntimmer: Den långa kampen om kunskap och bildning”. Här presenteras en rad färgstarka personligheter, t ex Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, historikerna Ellen Fries och Lydia Wahlström, teologen Emilia Fogelklou, poeten Karin Boye och många andra.

Genom Ulrika Knutsons böcker synliggörs framför allt kvinnor, men också män som varit med och skapat förutsättningar för senare års jämställdhetsarbete. En historia om Sverige som inte berättats på ett lika underhållande och tillgängligt sätt tidigare.

Ulrika Knutsons böcker har genom sin bredd och karaktär bidragit till att jämställdhetsarbetet förstärks både inom kulturen och andra samhällsområden.

Ulrika Knutson är bosatt i Uppsala, och verksam som frilansjournalist, författare, föreläsare och moderator. Hon har lång erfarenhet av dagspress, magasin, radio och tv. Hon skriver krönikor i Barometern, Fokus och Kyrkans Tidning. Inte minst är hon en känd radioröst, och medverkar regelbundet i Godmorgon, världen! och P1:s Kulturnytt. Hon har varit gästprofessor i journalistik vid JMG i Göteborg. Sedan 2008 är hon ordförande i Publicistklubben.

Under de år Olof Ersgård varit verksam som länspolismästare har han strategiskt arbetat för ökad jämställdhet inom polisen. Han har metodiskt arbetat för fler kvinnor i polisyrket men också för fler kvinnor på alla ledningsnivåer såväl strategiska som operativa. Inom myndigheten finns kvinnor idag i chefsbefattningar som biträdande operativ chef, närpolischef, avdelningschefer, yttre befäl, teamchefer och teamledare.

Kollegor inom myndigheten i Kalmar berättar om Olof Ersgårds engagemang i frågan och en nära medarbetare uttryckte sig på följande sätt:

”Olof är inte den som står på barrikaderna, men i den här frågan har han gjort det. Han har varit oerhört tydlig i genusfrågorna och hbt-frågorna. Han har varit en förkämpe för de här frågorna i vår hierarkiska organisation och det är inte lätt att åstadkomma de förändringar han har åstadkommit i en så pass ”rigid” organisation.”

Polisen i Sverige har 26 122 anställda, 18 321 är poliser och 7 801 är civila. Andelen kvinnor är totalt 39 procent – bland poliserna 25 procent och bland civilanställda 70 procent.
Av de totalt 503 anställda i myndigheten i Kalmar är 33 procent kvinnor, andelen bland de 354 poliserna är 18 procent.

Av polisens årsberättelse framgår att hos mer än hälften av landets polismyndigheter ökade andelen kvinnor i ledningskompetens under 2008. Störst ökning var det i Kalmar. Den sista december 2008 var det 15 kvinnor anställda i ledningskompetens vilket innebär en ökning med 50 procent jämfört med de 10 som var anställda inom myndigheten samma tidpunkt 2007.

Detta innebär inte att polisen i Kalmar län är en jämställd organisation, men som Olof Ersgård uttryckte det 2007, i samband med att man högtidlighöll att det var 50 år sedan en kvinna första gången fick anställning som polis ” Det har hänt en del under åren som gått, men vi har en bit kvar”

Arbetet i Kalmarmyndigheten har under ledning av Olof Ersgård definitivt kommit en bit på väg och man har nått goda resultat även om man inte är i mål.

I skollagen och läroplanerna för förskola och skola ingår det i lärares uppdrag att verka för jämställdhet. Detta förutsätter att lärare har kunskaper inom området genuspedagogik och jämställdhet. Maria Hedlin, doktorand i genusforskning/pedagogik har genom sin rapport "Lilla Genushäftet" inspirerat Kalmars förskolor och skolor på ett intresseväckande sätt och därigenom bidragit till ett pedagogiskt verktyg för att arbeta med jämställdhet. Lilla Genushälftet som publicerades 2004, används också flitigt som kurslitteratur vid en rad andra univiersitet och institutioner runt om i Sverige och har på så sätt kommit att påverka förutsättningarna för jämställdhetsarbetet långt utanför kommunens gränser.

Mäns våld mot kvinnor är ett prioriterat område i jämställdhetsarbetet. Det våld som kvinnor utsätts för är den yttersta konsekvensen av mäns överordning och kvinnors underordning. Våldet inkräktar enligt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor på och förhindrar kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
Mäns våld mot kvinnor drabbar också barn dels genom att de tvingas bevittna våld, dels genom att de själva utsätts för våld. Det är därför angeläget att även barnets behov uppmärksammas.

I Kalmar har Kvinnojouren under ett antal år tagit ansvar för skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn, man har också utöver detta anordnat föreläsningar och konferenser för bland annat anställda i Kalmar kommun i syfte att öka kompetensen både vad gäller kvinnors utsatthet, normaliseringsprocessen och barnens utsatthet.

Sveriges Radio Kalmar driver ett levande jämställdhetsarbete som hörs i hela regionen. Genom kanalens deltagande i det nationella Nyhetsprojektet har man medvetet strävat efter att låta fler kvinnor komma till tals i nyhetsinslag. Ett av målen för nyhetsarbetet vid SR Kalmar är att av de som hörs i nyhetsinslagen ska minst 40 procent vara kvinnor. Arbetet är väl förankrat hos medarbetare och följs upp metodiskt.
För SR Kalmar är jämställdhetsarbetet ständigt pågående och avspeglar sig också i kanalens val av tema och programinslag samt i deras personalpolitik.

Genom ett målmedvetet arbete har personalen vid förskolan Trollet arbetat i såväl barngrupper som med personal och föräldrar för att utveckla det pedagogiska arbetet med jämställdhet. Bl a utvecklas den inre miljön för att bättre fungera som en miljö där pojkars och flickors olikhet och likhet kan stimuleras och utvecklas. Den bygg- och konstruktionsmässiga sidan har också beaktats i syfte att få till stånd en bra mötesplats mellan könen. Såväl individuella som gruppgemensamma sätt att lära tillvaratas och barnen uppmuntras till delaktighet i verksamheten.

Lennart Kools arbete i IFK Kalmar innehåller i många olika avseenden aktiviteter och strategier som verkar för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger. Lennart Kool bedriver ett enträget arbete och har ett aldrig sinande engagemang för tjejers rätt att ta plats i idrottsvärlden. Tjejers rätt till lika resurser, lika uppmärksamhet och lika engagemang från omvärlden är hela tiden Lennart Kools målsättning i sitt outtröttliga arbete med fotbollen i IFK Kalmar. Hans arbete ger inte bara positiva effekter för tjejernas idrottsliga utveckling utan också för jämställdheten inom idrotten och samhället i stort.

Fler sidor inom så arbetar vi med jämställdhet

Senast uppdaterad: 27 januari 2020
Publicerad: 11 september 2018