Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Kalmar kommuns integrationspris

Vi vill uppmärksamma goda exempel på integrationsarbete och delar därför årligen ut ett integrationspris.

Varför ett integrationspris?

Priset ska uppmärksamma goda insatser som bidragit till ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor. Insatserna kan ha ökat förutsättningarna till goda möten, främjat samarbete men kan också bidragit till ökad kunskap och attitydförändring kring hur mångfald i olika former kan vara en tillgång. Det kan också ha främjat invånarnas möjlighet att ta aktiv del i arbets- och samhällslivet.

Vem och vilka som kan få priset

Priset kan delas ut till enskild person, grupp, förening, organisation eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för integration. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika möjligheter.

Prisets innehåll och utdelning

Priset består av 15.000 SEK och ett diplom som delas ut under högtidliga former vid ett speciellt tillfälle. Pristagare utses av kommunstyrelsen och bereds av Kalmar kommuns integrationsråd.

Kommunen förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig rätten att avstå från att dela ut pris ett år.

2019 - Gulistan Ucar

Priset tilldelas vinnaren för hennes fleråriga ideella arbete med ungdomar med utrikes bakgrund i stadsdelen Norrliden i Kalmar: läxhjälp för skolbarn och ”spontanfotboll” för flickor.

Hennes arbete har gynnat många barns och ungdomars skolresultat, personlig utveckling, inkludering i det svenska samhället och fortsatt delaktighet i det.

2017- Sadie Ucar och Mira Wadin, Klara Lundin och Emma Sturesson

Sadie Ucar

"Friheten att kunna förflytta sig fritt är något som årets vinnare av Integrationspriset tagit på stort allvar och arbetat för att förverkliga. Sadie, som själv kommit till Sverige som flykting, har utifrån sina egna erfarenheter motiverats till att hjälpa andra kvinnor i liknande situationer. Ett arbete som pågått i många år. Med bland annat cykelkurser för kvinnor i Berga har hon möjliggjort och underlättat livet för många kvinnor med utrikesbakgrund. Utöver detta har Sadie även arbetat med olika studiecirklar för att stärka både ungdomar och andra vuxna i området!"

Mira Wadin, Klara Lundin och Emma Sturesson

"Mira Wadin, Klara Lundin och Emma Sturesson är tre elever på Jenny Nyströmsskolans naturvetenskapsprogram, som förutom att vara goda och stödjande klasskamrater valde att hjälpa sina nya klasskamrater. Årets vinnare av Integrationspriset ordnade simundervisning för sina nyanlända klasskamrater som inte kunde simma och därmed inte klara av kunskapskraven i ”Idrott och hälsa”. Att hjälpa varandra att klara av målen är något som uppskattas högt av deras nya klasskamrater!"

2016- Britt Dicksson

"Under många år har vinnaren av Kalmar kommuns integrationspris 2016 arbetat för mänskligheten, för människor i nöd, och har sträckt ut handen till människor när de har behövt det som mest. Britt Dickssons arbete inom Röda Korset, både centralt och regionalt, har präglats av medkänsla och integrationen har varit ett av hennes absolut viktigaste fokusområden. Britt har i alla sammanhang visat stor tacksamhet till sina medarbetare och eldsjälar som dagligen gör ett fantastiskt arbete."

2015- Studieförbundet NBV

"Kalmar kommuns första integrationspris tilldelas studieförbundet NBV som gjort framstående insatser genom åren inom integrationen i Kalmar. NBV är och har varit länken mellan samhället och nysvenskar, har varit ett stöd för föreningslivet och har möjliggjort många insatser och aktiviteter inom kultur, mat, musik, teater och kompetenshöjning. Integrationspriset 2015 på 10.000 kr är ett erkännande av behovet av folkbildning i samhället."

Kontakt

Senast uppdaterad: 3 november 2020
Publicerad: 7 september 2020