Kalmar mot droger

Kalmar mot droger

Kalmar kommun arbetar med förebyggande ANDT-arbete bland annat mot barn och ungdomar, krogar, mödravård och träningsanläggningar.

Vi samarbetar med polis och krögare

Vi jobbar enligt STAD-modellen (STAD= Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) tillsammans med polis och krögare.

Målet är att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion

Kalmar kommun arbetar på många olika sätt för att skapa drogfria mötesplatser för ungdomar. Det finns också en ungdomspott, KLIRR pengar att söka medel ur när det gäller denna typ av arbete.

Drogförebyggande arbete på krogen

Krogen är en plats där många unga människor kommer i kontakt med både alkohol och narkotika. Det är därför viktigt att på krogen arbeta både med att begränsa tillgången på alkohol och narkotika och att påverka efterfrågan genom olika former av förebyggande insatser.

SKRIK (Säkert Krogliv I Kalmar ) som arbetet heter i Kalmar samordnas av en referensgrupp bestående av: projektledare, drogförebyggare, tillståndshandläggare (polis, socialförvaltning) representanter från fyra krogar, Stadskärneledningen, ordningsvakt och representanter från studentkåren. Till grund för krogprojektet ligger politiska beslut och att kommunen ska arbeta med STAD-modellen (två dagars utbildning).

Ansvarsfull alkoholservering är en av SKRIK:s utbildningsmetoder som riktar sig mot krögare, baransvariga och ordningsvakter.

”Fullt ös” - festivalen utan alkohol

Valborg har varit en av Kalmars största riskkvällar för ungdomsfylleri, därför startades på Kalmar Sportcenter en ungdomsfestival för högstadie- samt gymnasieungdomar. Arrangemanget har lockat runt 1200-1400 nyktra ungdomar per år sedan starten 2008. Kvällen bjuder på 60 olika prova-på-aktiviteter.

Skolan

Föräldrastödsprogram mot alkohol ÖPP/Effekt för årskurs 6-9 genomförs 2 ggr per år i varje årskurs inom Kalmar Kommun.

Vi arbetar även med alkoholförebyggande arbete mot gravid kvinnors alkoholvanor och SMADIT, för att minska rattfylleri samt drogfylla.

Målet är nolltolerans mot narkotika och doping

Minst en gång om året anordnar Kalmar Kommun och Polismyndigheten information om droger för personal och föräldrar.

Drogförebyggande arbete på krogen

Krogen är en plats där många unga människor kommer i kontakt med både alkohol och narkotika. Det är därför viktigt att på krogen arbeta både med att begränsa tillgången på narkotika och att påverka efterfrågan genom olika former av förebyggande insatser.

Krogar Mot Knark (KMK) är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Krogar Mot Knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Det nationella nätverket och dess styrgrupp är en stödfunktion för de deltagande kommunerna. Nationella nätverket bistår med riktlinjer, styrdokument samt verktyg för att kunna arbeta med metoden lokalt. Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kommun som själva styr och driver samverkan mellan krog, tillstånd och polis. Varje enskild kommun ska, utifrån gällande nationella riktlinjer, lokalanpassa arbetet så att det fungerar i just deras kommun. För mer info gällande åtaganden – se under rubriken ”kriterier”

Att vara en KMK-krog innebär att krogen har uppfyllt de kriterier som har angivits av det nationella nätverket. Krogen kommer, när alla kriterier är uppfyllda att få en grön markering framför sitt namn Krogar Mot Knarks hemsida. För de krogar som vill vara delaktiga i Krogar Mot Knark men ännu inte uppfyllt kriterierna kommer en orange markering finnas framför namnet på hemsidan.

För att i dagsläget kunna bli en KMK-krog så måste man bedriva sin verksamhet i någon av de kommuner som valt att engagera sig i arbetet mot knark på krogen. Även för kommunerna har det nationella nätverket angivit ett antal kriterier som ska uppfyllas.

När det gäller narkotikautbildning av nyckelpersoner på krogen skall dessa ha genomgått Krogar Mot Knarks utbildningspaket.

Kalmar var en av de första kommunerna utanför storstäderna som började ett arbete riktat mot krogen även när det gäller narkotika. I Kalmar valde man 2004 att komplettera det arbete man redan inlett med ansvarsfull alkoholservering med ett arbete mot narkotika på krogen. Det fanns en efterfrågan från ordningsvakterna som upplevde att de behövde lära sig mer om hur man upptäcker och stoppar narkotikapåverkade personer. Arbetet började med en kartläggning av situationen på Kalmars krogar.

Cannabissatsning

Kalmar Kommun tar missbruket av cannabis på stort allvar därför arbetas det aktivt ute på de olika enheterna mot detta missbruk. Kommunen har även tagit fram en broschyr samt genomfört ett flertal föreläsningar.

Målet är nolltolerans mot narkotika och dopning

Användandet av anabola androgena steroider, AAS finns idag inte enbart inom idrottens arenor utan till större del i samhället och klassas därmed som ett samhällsproblem. AAS-preparat säljs på en ständigt växande illegal marknad. Orsaker till användande av AAS är framför allt prestationshöjande effekter, större muskler och bättre självförtroende.

Några sanningar om anabola androgena steroider - AAS

  • Insmugglingen av AAS och den illegala handeln med preparaten i stor skala lockat allt fler kriminella grupper. De göra stora förtjänster i förhållande till riskerna.
  • De stora missbrukargrupperna finns i åldrarna 18-35 år.
  • Ungdomarna är obenägna att frivilligt berätta om sitt missbruk av anabola steroider. De är mer sanningsenliga om sitt narkotikamissbruk.
  • Forskning har konstaterat att missbrukare löper stor risk för allvarliga bestående skador såväl fysiska som psykiska. Vidare ökar benägenheten att övergå till narkotikamissbruk.
  • Missbrukare av anabola steroider utvecklar ofta allvarliga sociala problem. Dessa problem innefattar också en kraftfull ökning av hot och våld såväl i hemmen som i samhället.

Kalmar kommuns arbete mot dopning

Varje år arrangerar Kalmar Kommun en utbildning mot dopning för Kalmars samtliga förstaårs- gymnasieelever.

Kalmar Kommun är tillsammans med Kronobergs län med i ett nationellt samverkansprojekt (se PRODIS för information) för att genom ökade förebyggande insatser kring dopning i samhället minska användandet. Arbetet kommer att prioriteras på privata träningsanläggningar.

Tobaksfri DUO

Tobaksfri DUO är en kontraktsmetod för att förebygga att barn och ungdomar börjar använda tobak. Det är Folktandvården, Region Kalmar och Kalmar Kommun som arbetar med denna metod. Den innebär att elever i årskurs 6-9 får skriva kontrakt på att hålla sig fria från tobak.

Kalmar Kommun har ett samarbete med Region Kalmar gällande en föreläsningsserie kring risker och rökavvänjning för gymnasieungdomar.

Du som är förälder till en tonåring

Alla ungdomar kommer någon gång under sin tonårstid i kontakt med alkohol, narkotika, tobak eller doping. Därför är det viktigt att de är rustade med kunskap och argument så att de klarar av att säga nej. Det är vår uppgift att ge våra ungdomar denna stabila grund att stå på.

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar ska vara en jämställd kommun där vi oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Så arbetar vi med hbtqi-frågor

Alla i Kalmar ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä

Så arbetar vi med tillgänglighet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Nationella minoriteters rättigheter

Kalmar kommuns ansvar för att arbeta med information, delaktighet samt språk och kultur

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 31 maj 2017