Barnkonventionen

FN:s Barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2019. Sverige antog barnkonventionen 1990, året efter att den antogs av FN 1989 och den är ett bindande internationellt avtal.

Grundprincipen är att alla barn har egna rättigheter och att barnet är en egen individ. I juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att inkorporera barnkonventionen i svenska lag, med början 1 januari 2020.

Anledningen till att Sverige valt att göra konventionen till lag är för att den inte fått tillräckligt genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Genom att höja barnkonventionens status som lag hoppas regeringen att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken.

Kalmar kommun har inventerat sitt barnrättsarbete i en utredning och ställt samman en plan med åtgärder och implementering för hur vi ska arbeta med barnrättsfrågor i kommunen. I utredningen finns en rad åtgärder som rör följande områden:

  • Styrning och ledning
  • Organisation och samverkan
  • Kommunikation och information
  • Bemötande av barn och rutiner
  • Utbildning och fortbildning

Läs mer om implementering av barnkonventionen i Kalmar kommuns verksamheter härpdf

Kontakt

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar ska vara en jämställd kommun där vi oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Så arbetar vi med hbtqi-frågor

Alla i Kalmar ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä

Så arbetar vi med tillgänglighet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Nationella minoriteters rättigheter

Kalmar kommuns ansvar för att arbeta med information, delaktighet samt språk och kultur

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 1 december 2022
Publicerad: 13 maj 2019