Kalmar kommun uppmärksammar minister på negativ påverkan av nedlagd Bromma flygplats

Regeringens besked om att lägga ned Bromma flygplats går tvärt emot den antagna strategin för hållbar regional utveckling.

Det betonar Kalmar kommun tillsammans med Region Kalmar i ett brev, som skickats till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringens strategi lyfter fram likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet. Dessutom nämns tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystem. I brevet konstateras att tillgången till Bromma flygplats därför inte är en fråga bara för Stockholm, utan en nationell angelägenhet.

Region Kalmar och Kalmar kommun, som tillsammans äger Kalmar Öland Airport, är mycket oroade över de konsekvenser en nedläggning kan få på tillväxt och utveckling. En försämrad tillgänglighet med färre avgångar kommer att påverka näringslivet, bland annat företag med internationella ägare.

Läs brevet i sin helhet nedan.

------------------------

Bromma flygplats – en nationell angelägenhet

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2023 utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. I den betonar regeringen bland utpekade strategiska områden, likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet. Dessutom lyfts tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem. Strategin slår fast att den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till förbättrade möjligheter att bo och verka i hela landet. Region Kalmar län och Kalmar kommun, ägare till Kalmar Öland Airport, betonar att regeringens besked om att lägga ned Bromma flygplats går tvärt emot den av regeringen antagna strategin. Tillgången till Bromma flygplats är inte en fråga för Stockholm endast, den är en nationell angelägenhet.

År 2006 tog Kalmar kommun över Kalmar Öland Airport från statliga Luftfartsverket. Det gjordes för att staten inte hade några ambitioner att utveckla trafiken till och från Kalmar. Efter övertagandet av Kalmar Öland Airport utökades antalet avgångar successivt tack vare konkurrens på linjen. För Kalmar län har trafiken till både Bromma och Arlanda ökat tillgängligheten och bidragit till näringslivets tillväxt. För att långsiktigt säkerställa en stabil utveckling för Kalmar Öland Airport gick Region Kalmar län in som hälftenägare år 2020.

Utvecklade flygförbindelser är helt avgörande för Kalmar län. Våra alternativa färdsätt är mycket begränsade efter årtionden av bristfälliga infrastrukturinvesteringar i Sydöstra Sverige. Då det i dagsläget inte finns några nationella beslut som möjliggör att Kalmar län kan dra nytta av de nya stambanorna är inte tåg ett alternativ för kommunikationen med Stockholm och stora delar av världen.

Flygets strategiska betydelse för Kalmar län har också bekräftats av EU-kommissionen som beslutat ge Kalmar Öland Airport en särskild SGEI-klassning, detta då rimliga alternativ till flyg saknas.

Ägarnas uppgift är bland annat att verka för en hållbar regional utveckling. Hållbara transporter och tillgänglighet är tveklöst en viktig del av en hållbar regional utveckling. Flyget har påbörjat sin utveckling mot att bli ett hållbart transportsätt tack vare modernisering av flygplansflottor, samt de möjligheter som utvecklingen av förnybara bränslen och elflyg innebär. Vi ser positivt på möjligheten att inkludera ett hållbart flyg i framtidens transportsystem.

Vid en nedläggning av Bromma flygplats bedöms intäkterna från det kommersiella flyget minska ytterligare som en effekt av utebliven konkurrens och färre avgångar. Det kommer innebära minskade ekonomiska förutsättningar för att säkerställa beredskapen utanför den öppethållning som den kommersiella trafiken efterfrågar. En sådan situation pekar återigen på vikten av att staten tar över ansvaret för kostnaderna för beredskapen när det gäller samhällsflyg.

Ägarna av Kalmar Airport är mycket oroade över de negativa konsekvenser som en nedläggning av Bromma flygplats skulle få för den framtida utvecklingen av hela Kalmar län. En försämrad tillgänglighet med färre avgångar kommer att påverka näringslivet, inte minst de företag med internationella ägare vars verksamhet bidrar till en stor del av arbetsmarknaden och produktiviteten i länet. En utbyggnad av Arlanda, för att möta Kalmar läns och övriga regioners behov, kan möjlighet vara en lösning. Men innan kapaciteten på Arlanda ökar är en nedläggning av Bromma, ur vårt perspektiv, omöjlig att göra.

För Region Kalmar län

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande
Christer Jonsson (C), regionråd
Malin Sjölander (M), regionråd

För Kalmar kommun

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande
Ingemar Einarsson (C), kommunalråd
Liselotte Ross (V) , kommunalråd
Hanne Lindqvist (M) , oppositionsråd

Publicerad: 4 maj 2021