Hemtjänsten i Södermöre förtydligar roller för att möta framtida behov

Ett arbete har startat för att utveckla hemtjänstens arbetssätt i Södermöre kommundel. Genom är att förtydliga undersköterskors och vårdbiträdens roller vill kommundelen skapa bättre arbetsmiljö, högre kvalitet på omsorgen och mer samverkan mellan olika yrkesroller.

- Arbetet i hemtjänsten har blivit allt mer avancerat, samtidigt blir omsorgstagare som vårdas i hemmet med komplexa omvårdnadsbehov allt fler. Vi behöver tänka nytt för att möta framtida behov av utbildad vårdpersonal. Kompetensen hos medarbetarna inom hemtjänsten ska säkras, säger enhetschef Anette Högsell.

Södermöre hemtjänst vill skapa tydligare roller för undersköterskor och vårdbiträden, genom att erbjuda möjlighet att arbeta mer renodlat utifrån två inriktningar: omvårdnad eller service.

  • Hemtjänst inriktning omvårdnad utför biståndsbedömd omvårdnad och arbetsuppgifter som är delegerade av legitimerad personal. Insatserna ska ha ett tydligt mål som hålls levande med hjälp av genomförandeplaner, där vi tillsammans med omsorgstagaren kommit överens om hur vi når målet.
  • Hemtjänst inriktning service utför biståndsbedömd service. Insatserna utgår från genomförandeplaner. Extra stor uppmärksamhet finns på delaktighet, eftersom målet är att omsorgstagaren så långt det är möjligt ska klara sig utan mer omsorg. ”Inriktning service” arbetar också med att informera och inspirera till deltagande i förebyggande aktiviteter.

”Inriktning service” kommer att bjuda in andra än utbildad vårdpersonal att jobba inom hemtjänst Det öppnar upp för förvaltningsövergripande samarbete, exempelvis rätten till heltid. Arbetssättet ger även möjlighet för medarbetare att stanna kvar inom hemtjänsten om de på grund av sin livssituation inte kan arbeta obekväm arbetstid.

- All hemtjänstpersonal, oavsett inriktning, arbetar vårdnära med service och kundfokus. Alla har samma kompetens inom värdegrund, ergonomi, service/bemötande och digitala system. Alla har samma ansvar för utveckling, uppföljning, dokumentation, analys och samverkan. Vårt mål är alltid att öka inflytande och säkerställa kvaliteten för den enskilde, säger Anette Högsell.

Grunden för det nya arbetssättet tas fram av medarbetare inom hemtjänsten, fackliga företrädare och enhetschef. Det kommer också att ske en dialog med myndighetshandläggare, hälso- och sjukvård samt rehabenhet.

Publicerad: 22 oktober 2020