2017 års jämställdhetspris till Tengbom Kalmar

Bild

Igår fattade kommunstyrelsen beslut att tilldela Tengbom Kalmar, 2017 års jämställdhetspris för deras strategiska och målinriktade jämställdhetsarbete.

Tengbom arbetar medvetet för att i konkurrens med storstäder kunna rekrytera personal med hög kompetens, och för att möta det omgivande samhällets olikheter och mångfald och utveckla företagets innovationsförmåga. Ett strategiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete är centrala ingredienser för att uppnå detta, ett arbete som resulterat i en jämställd könsfördelning bland medarbetarna på kontoret och att man under 2018 kommer att nå målet om jämn fördelning bland uppdragsansvariga.

I ett allt mer jämlikt och jämställt samhälle behövs inkluderande och normmedvetna synsätt för att ta tillvara möjligheter för framtida utveckling. Inkludering och mångfald behövs för att förstå vilka aktörer och områden som är intressanta ur innovationssynpunkt. Genom sitt strategiska arbete med jämställdhet bidrar ’Tengbom Kalmar till att stärka Kalmars varumärke som en attraktiv och jämställd kommun att verka och leva i.

Ur nomineringsförslaget

”Tengbom i Kalmar lägger stor vikt vid att sträva efter ett jämlikt kontor på flera plan. Det gäller etnicitet, kön, sociokulturell bakgrund. Idag har kontoret en jämn fördelning av kvinnor och män och har med tiden blivit ett tvåspråkigt kontor, då ett flertal av de anställda ursprungligen är av en annan nationalitet än svensk.

Tengbom ser mångfald som sin styrka, då de värdesätter varje individs personlighet, bakgrund och kunskap som mycket högt. Alla har något att tillföra och olikheter är det som gör att de fortsätter driva kontoret mot högre höjder.

I värdegrunden och i praktiken är det företagets kollektiva intelligens som styr projekten och gör dem framgångsrika. Tengbom anser att man med en inkluderande och uppmuntrande kontorskultur spränger gränserna för vad man kan åstadkomma tillsammans. Tengbom har även vågat ta ett kliv in i samhällsdebatten i och med priset ”Årets mötesplats” på Guldfesten. Där visar de tydligt att arkitektur är till för alla och att man kan förena god arkitektur med de enkla mötet mellan olika individer.”

Publicerad: 10 januari 2018