1. Om parkering

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Bygglovsplikten för parkeringsplatser gäller både vid fysiska förändringar av marken, såsom asfaltering eller avgrusning och anordnande av räcken och markeringar men även vid ianspråktagande av mark som parkeringsplats även om ingen fysisk förändring av marken görs.

Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten för parkeringsplatser. Det gäller undantag för en- och tvåbostadshus och för totalförsvaret. Det finns även undantag om en parkeringsplats anläggs med stöd av väglagen eller om marken är detaljplanerad för gata eller väg.

Oavsett om en parkeringsplats kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Fler sidor inom parkering

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022
Publicerad: 20 september 2022