Byggnader i 3D

Målet för denna aktivitet är att testa och utveckla möjligheten att automatisera processen att ta fram en 3D-modell av staden.

Framtaget underlag i 3D kommer att utgöra en viktig del i vår framtida digitala handläggning och underlätta i kommunikationen med medborgare.

För att ta fram rätt underlag behöver vi ha dialog med andra aktörer som kan ha nytta av underlagen. Vi arbetar därför nu med att planera workshops där vi tillsammans kan diskutera hur vi på bästa sätt tillhandahåller data som är relevanta för våra intressenter.

Senast uppdaterad: 13 november 2023
Publicerad: 8 mars 2021