Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Smedby Tågstation, Del av Dörby 7:7 med flera

Varför?

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av flerbostadshus längs med Pendelvägen vid Smedby tågstation samt att bidra till en centrumbildning i anslutning till pendeltågstationen.

Vad?

Planområdet ligger i Smedby samhälle i direkt anslutning till Smedby tågstation och är cirka 2,5 hektar stort. Planområdet kommer i vissa delar utgöras av allmän platsmark för gata, befintlig parkeringsplats, framtida gång- och cykelväg och naturmark som avses för omhändertagande av dagvatten.

Resterande område planläggs för kvartersmark. Inom kvartersmarken möjliggörs byggnation av cirka 100 lägenheter i flerbostadshus. I söder planeras ett femvåningshus för boende med centrumverksamhet i bottenplan. I övrigt avses bebyggelse i två till tre våningar.

För att öka variationen och flexibiliteten tillåts närmast Pendelvägens västra sida förutom bostäder även kontor. Planförslaget styr huskropparnas placering så att det kommer att formas fyra kvarter.

När?

Detaljplanen har varit på samråd, och mottagna synpunkter behandlas

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom västra staden

Krattan 1, Hagby gärde

Här planerar vi för verksamheter, kontor och handel.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Publicerad: 1 april 2019