Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Del av Västerslät 17:1 och Kläckeberga 10:1, Snurrom norra (Snurrom etapp 3)

Visionsbild - Del av Västerslät 17:1 och Kläckeberga 10:1, Snurrom norra

Översiktsbild över området.

Varför?

Det pågår idag en utbyggnation av området Snurrom längs Värsnäsvägen och Prästkragevägen. Etapp 1 är färdigställd och utvecklingen av etapp 2 håller i nuläget på att byggas ut. I Kalmars översiktsplan Unika Kalmar från år 2013 pekas dessutom planområdet ut som ett lämpligt område för utveckling av bostäder. Den 20 september år 2019 inkom en uppdragsbeställning om att påbörja ett detaljplanarbete för nya bostäder i angränsning till detaljplanen för Snurrom etapp 2.

Vad?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. Området ska ges en luftig karaktär där huvudbyggnaderna placeras med ett större avstånd från varandra. Där byggnader tillåts sammanbyggas ska det ske med en medvetenhet om helheten, tillgång till generösa friytor och en god gestaltning. Detaljplanen har medvetet tillåtits en friare exploatering genom att inte reglera byggnationen i detalj.

När?

Detaljplanen vann lagakraft 2022-05-03.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Nedan presenteras utredningar som tagits fram i tidigare planarbeten men som även täcker detta planområde, och därmed bedöms aktuella även för detta område.

Kontakt

Fler sidor inom snurrom

Markanvisningstävling - dagligvaruhandel med mera, Snurrom

Intill Norra vägen och entrén till Snurrom.

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Snurrom, etapp 1

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom.

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Översiktsbild Snurrom

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Senast uppdaterad: 23 maj 2022
Publicerad: 23 juni 2021