Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Del av Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 (Snurrom, verksamhetsområde), Norra staden

Planområde verksamheter Snurrom.

Karta över preliminärt planområde för verksamheter i Snurrom.

Vad?

Detaljplanen ska skapa möjligheter för verksamheter att etablera sig här. Området erbjuder ett bra kommunikationsläge intill den framväxande stadsdelen ”Norra staden”.

Varför?

Kommunen planerar på lång sikt att utveckla och förtäta Kalmar med verksamheter och bostäder längs Norra vägen samt främja kollektivtrafik. Längs med E22 undersöks möjligheten att etablera verksamheter.

När?

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

  • Detaljplanen vann laga kraft: 2017-12-04
  • Projektet väntas vara klart (Norden Machinery AB): januari 2021

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om detaljplanen ska gälla. Tre veckor framåt kan planförslaget överklagas.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom

Senast uppdaterad: 30 april 2020
Publicerad: 4 maj 2017