Visiret och Svärdet

Vy från norra vägen

Illustration: Tengbom

Just nu

Planen finns tillgänglig på granskning under tiden 2019-01-11 – 2019-02-01.

Under denna period är det möjligt att lämna in skriftliga synpunkter, se instruktioner nedan.

Varför?

I Kalmars översiktsplan är en av visionerna att skapa ett aktivt stadsliv längs med Norra vägen. Kvarteret Visiret ligger i ett strategiskt läge för att bidra till att uppfylla denna vision.

Vad?

Planområdet möjliggör en utbyggnad av cirka 160 lägenheter inom kvarteren Visiret och Svärdet. Inom kvarteret Svärdet föreslås utöver parkering även ett flerbostadshus i kvarterets södra del samt en plats för den kiosk som i dag finns inom kvarteret Visiret.

Den planerade bebyggelsen tar hänsyn till intilliggande bebyggelsens kulturmiljövärden genom att bryta upp bebyggelsen i mindre delar.

Planförslaget innebär även att den gång- och cykelväg som följer Norra vägen väster om planområdet får en förändrad sträckning förbi kvarteret Visiret samt att den cykelparkering som finns vid busshållplatsen flyttas.

När?

Detaljplanen finns nu tillgänglig på granskning
Detaljplanen beräknas vara antagen under 2:a kvartalet 2019.

Synpunkter på samrådsförslaget skickas skriftligt via e-post eller med vanlig brevpost till:

sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 611
391 26 KALMAR

Senast den 1 februari 2019 behöver vi få dina skriftliga synpunkter. För att kunna överklaga detaljplanen ska du senast under granskningen lämna synpunkter skriftligt.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga - Norrlidenstråket

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Del av Djurängen 2:4 m fl, Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Norrlidsparken

Sommaren 2018 byggs en aktivitetspark i Norrliden

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom

Snurrom, etapp 1

Här byggs omkring 600 hyresrätter och en förskola med fyra avdelningar

Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, (Karlssons äng), Norra staden

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Publicerad: 1 juni 2018