Berga - Norrlidenstråket

Kalmar kommun vill utveckla ett stråk från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden. Syftet med stråket är att stärka känslan av att bo nära arenaområdet och havet i norra Kalmar genom, att förstärka sträckan med ett intressant innehåll som kan bli ett besöksmål i sig.

Kartbild - Berga Norrlidsstråket

Karta över Berga-Norrlidenstråket

Varför?

Stråket finns utpekat i kommunens Översiktsplan 2013 och i den fördjupade översiktsplanen för Norrliden strand 2012. I Översiktsplanen kallas stråket ”från A till Ö” – Från Arenan till Östersjön. I det nuvarande arbetet med utveckling av stråk-idén har det utvidgats till att även sträcka sig ut i odlingslandskapet. Detta eftersom det är intressant att längs stråket både få med sig norra Kalmars koppling till jordbruket och till kusten. Från Jordbrukslandskap till Kalmarsund – från vidd till vidd.

Från vidd till vidd - från arenan till Kalmarsund.

Målbild för stråket

Att utveckla stråket ska stärka norra Kalmar genom att värden kopplas samman och mentalt känns närmare varandra. Som boende i Berga finns exempelvis inte bara kopplingen till stadskärnan genom Norra vägen, utan även en känsla av närhet till havet och Arenaområdet genom det framtida stråket. Norra Kalmar kan också stärkas genom att stråket ges ett innehåll som tydligare lyfter fram stadsdelens innehåll och historia. Stråket har chans att bli en attraktiv målpunkt i sig som gör att fler rör sig till norra staden. När fler besöker olika delar av staden så ökar den sociala hållbarheten eftersom det i möten mellan människor uppstår tillit.

Vad?

En tydlig röd tråd är viktigt för att sträckan ska upplevas som ett sammanhängande stråk. Den röda tråden ska identifieras i samverkan med de människor som bor i området idag genom att kommunen kommer att anordna medborgardialoger. För att vända baksidor till framsidor, skapa nya rörelser och målpunkter kan det även i vissa delar blir viktigt att tillföra bebyggelse.

Hur?

Vi samarbetar med Nyréns arkitekter för att gemensamt anordna dialoger och att utarbeta ett förslag till hur stråket ska utformas och stärkas.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 11 april 2017