Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Ny detaljplan med handel och djursjukhus

Illustrationsplan

Bilden visar en illustration över det södra området.

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 2024-03-15 – 2024-04-05.

Inkomna synpunkter kommer nu att bearbetas och redovisas i ett granskningutlåtande.

Nästa steg är att Samhällsbyggnadsnämnden antar planen under 2 kvartalet 2024.

Förslag till ny detaljplan för Alhagen 1, del av Alhagen 3 och Bilen 3, Hansa City.

Varför
Planområdet omfattas i dagsläget av en detaljplan som endast tillåter industriverksamhet. Den nya detaljplanen genomförs i syfte att möjliggöra en mer flexibel användning av fastigheten och det inom en byggrättsvolym som bättre kan anpassas till efterfrågad etablering och till de i området redan rådande byggnadshöjderna och -volymerna.

Nuvarande lokaler på fastigheten Alhagen 1 är specialbyggda för Poståkeriet men har de senaste åren hyrts ut till företaget Hyreslandslagt, som hyr ut entreprenadmaskiner och verktyg.

Vad
Planförslaget möjliggör för en utveckling av verksamheter som liknar den befintlig handel och butiker i området. Tanken är att planområdet delas upp i två områden där norra delen planeras för handelsliknande verksamheter medan i den södra delen möjliggörs för djursjukhus. Bebyggelsen tillåts ha en nockhöjd på 21 meter över nollplan. Detta liknar den byggnadshöjden som på grannfastigheterna. Den nya bebyggelsen anpassas till nya verksamheter och omkringliggande bebyggelse sett till volymer och placering. Infart till den djursjukhuset sker från söder och Ölandsleden medan infart till handelsdelen sker från norr och genom parkeringsplatserna från grannfastigheten. Inlastning till handelsdelen sker från Trångsundsvägen.

I förslaget visas två nya byggnadsvolymer, en byggnad i norra delen och en mer uppbruten byggnad i södra delen mot Ölandsleden. Byggnaden i söder möjliggörs för djursjukhus med infart från Ölandsleden. Förslaget visar på flera olika entréer för djursjukhuset, detta för att skilja på de olika djuren som är tänkt att komma på besök. Parkering till djursjukhuset är placerad runt byggnaden för att dela upp besökare och anställda.

Byggnaden i norr är tänkt mer för handel och mindre verksamheter där besökare ska komma från befintliga parkeringen i Hansa City. Infart för lastbilar till handelsdelen sker från befintlig infart från Trångsundsvägen och in i nordvästra delen. Inlastning till andra verksamheter i norr sker från Trångsundsvägen medan besökare kommer från Bilbyggarvägen och in på större parkeringsplatsen.

När
Preliminär tidplan:
Detaljplanen beräknas antas under 2:a kvartalet 2024.
Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter antagandet om planen inte överklagas.

Klicka här för att se en presentation över samrådsförslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Krafslösa 4:33

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Samlingslokal vid Norrlidsvägen

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbetet för att utreda möjligheten att kunna uppföra en samlingslo

Skäppslandet 15

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Snurrom, ny skola, väg och bostäder

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Strängenäsvägen

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 15 april 2024
Publicerad: 6 november 2023