Del av Västerslät 17:1 och Kläckeberga 10:1, Snurrom norra

Översiktsbild över området.

Varför?

Det pågår idag en utbyggnation av området Snurrom längs Värsnäsvägen och Prästkragevägen. Etapp 1 är färdigställd och utvecklingen av etapp 2 håller i nuläget på att byggas ut. I Kalmars översiktsplan Unika Kalmar från år 2013 pekas dessutom planområdet ut som ett lämpligt område för utveckling av bostäder. Den 20 september år 2019 inkom en uppdragsbeställning om att påbörja ett detaljplanarbete för nya bostäder i angränsning till detaljplanen för Snurrom etapp 2.

Vad?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet. Området ska ges en luftig karaktär där huvudbyggnaderna placeras med ett större avstånd från varandra. Där byggnader tillåts sammanbyggas ska de ske med en medvetenhet om helheten, tillgång till generösa friytor och en god gestaltning. Detaljplanen har medvetet tillåtits en friare exploatering genom att inte reglera byggnationen i detalj.

När?

Detaljplanen finns nu tillgänglig på samråd. Detaljplanen beräknas vara antagen under första kvartalet 2022.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Nedan presenteras utredningar som tagits fram i tidigare planarbeten men som även täcker detta planområde, och därmed bedöms aktuella även för detta område.

Kontakt

Fler sidor inom lindsdal

Fjölebro

Här planerar vi för bostäder och verksamheter

Senast uppdaterad: 17 augusti 2021
Publicerad: 23 juni 2021