Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Planområde Gröndal och Brofästet

Just nu

Planen är överklagad

Varför?

Eftersom vi haft en stor ökning av antal barn och elever i centrala Kalmar under flera år har nuvarande skollokaler blivit för små. När Linnéuniversitetet lämnar sina lokaler på Brofästet, öppnas en möjlighet att lösa detta. Efter gedigen utredning har kommunfullmäktige tagit ett beslut att inrymma särskola, förskola, mellanstadium och högstadium här inför skolstart höstterminen 2020.

Skolan kommer att inrymma:

  • en förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö.
  • grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan.
  • särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan.
  • grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan.

Lokalerna kommer att anpassas och en ny detaljplan ska utreda vilka ändringar som krävs i området för att skapa en bra och trygg skolmiljö.

Detaljplanen kommer också att undersöka var vi kan placera en ny konstgräsplan i området. Detta är en del i att ersätta de träningsplaner som bebyggs med bostäder på Fredriksskans.

Gröndal har starka idrottskopplingar, här finns både IFK Kalmar och Kalmar Tennisklubb med sin verksamhet. Vi kommer undersöka hur idrottsverksamheten kan utvecklas, även med tanke på skolidrottens behov.

Detaljplaneprocessen ska beakta Tallhagens rekreations- och naturvärden samt lyfta trafiksäkerheten som viktig i ett område där många skolbarn ska röra sig.

Vad?

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för:

  • skola
  • idrott
  • att del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor
  • en trygg trafiksituation

När?

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Publicerad: 9 maj 2017