Gesällen, Kvarnholmen

Bastionspalatset i kvarteret Gesällen

För Bastionspalatset i kvarteret Gesällen lämnades ansökan om bygglov in i februari 2016. Planerad byggstart är mars 2017. Målet är inflyttning i oktober 2018. Illustration: White arkitekter.

Varför?

Bygget i kvarteret Gesällen är ett steg i arbetet med att skapa en mer attraktiv stadskärna där handel, bostäder och evenemang går hand i hand.

Vad?

I kvarteret Gesällen har det byggts bostäder och butikslokaler med bland annat en ny livsmedelsaffär. Totalt innehåller projektet cirka 120 nya bostäder och drygt 3 400 kvadratmeter butiksyta.

Kvarnholmen är ett kulturhistoriskt riksintresse och detta har fått ge avtryck på utformningen av det nya kvarteret. Domkyrkan är ett centralt inslag i arkitekturen och vyn från Fredriksskansgatan ska även fortsättningsvis domineras av den.

När?

Arbetet inleddes i januari 2015 och är uppdelat i två etapper. Nu byggs den sista etappen, kallad Bastionspalatset. Hela området ska stå färdigt vid årsskiftet 2018/19.

Om du är intresserad av de kommande lägenheterna vänder du dig till HSB.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Från och med nu gäller detaljplanen, förutsatt att den inte har överklagats.

Mer information

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 9 maj 2017