Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Visionsbild Flodhästen 5 med flera

Varför?

Detaljplanen som tagits fram syftar till att ge möjlighet för ny användning av den före detta industritomten för Rifa-fabriken i Kalmar. Avsikten är att omvandla den till en blandad stadsdel med framförallt bostäder men också möjlighet till vårdboende, och mindre lokaler samt en större matvarubutik.

Vad?

Enligt planförslaget kan området inrymma 600-700 bostäder. Inom området ska även förskola möjliggöras. Marken inom området ägs av PPE Fastigheter i Kalmar AB. Mark för häkte finns på kommunens mark i anslutning till det befintliga polishuset.

I samband med planens genomförande kommer gatustrukturen i området att ändras. Galggatan kopplas ihop med Lorensbergsleden via Erik Dahlbergs väg. Det omvandlade gamla Rifa-kvarteret får en gatustruktur med smala gator och ett torg där i första hand gående och cyklister rör sig. Parkering ska främst ske gemensamt i en samlad parkeringslösning i den västra delen av området men till delar även kunna lösas inom övrig kvartersmark. I östra delen av planområdet finns ett parkstråk med gång- och cykelväg som ska vara kvar och utvecklas med öppen dagvattenanläggning.

När?

I de norra kvarteren pågår husbyggnation i den så kallade "Linnéstaden".

Arbete med anläggning av parkstråk har påbörjats och ska genomföras 2020. I detta ingår anläggning av ny öppen dagvattenanläggning inom parkområdet.

Fastighetsreglering för överförande av nya kommunala gator till Kalmar kommun pågår. Arbetet med färdigställande av gator sker successivt av exploatören. När respektive gata är färdigställd kommer ansvaret för gatan att tas över av kommunen.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Ändring av Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Möjliggöra ändring av byggnadshöjd och exploateringsgrad

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 5 mars 2019