Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl., (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

Universitetskajen i framtiden.

Visionsbild: Tengbom arkitekter

Varför?

Linnéuniversitetet har tidigare varit utspritt i många olika lokaler i Kalmar. Genom att samla sig på en plats vill man skapa mötesplatser och en bättre användning av lokalerna. Universitetskajen ger dessutom Kalmar en tydligare identitet som studentstad. Placeringen skapar stadsliv i en del av staden där detta tidigare saknats och bildar en koppling från staden till slottet och de gamla delarna av Kalmar.

Vad?

Undervisningslokaler, kontor och bibliotek. Mötesplatser i form av torg och utåtriktade verksamheter som café och restaurang finns också i planen.

När?

Under hösten 2016 började husen resas. Området inom röd linje är Skanskas byggarbetsplats och avstängt för allmänheten under byggtiden.

Etappindelning Universitetskajen.

Ljuslila= Västra delen Etapp 1
Mörklila=Västra delen Etapp 2
Ljusgrönt=Östra delen Etapp 1
Mörkgrönt= Östra delen Etapp 2

Planerad start för grundläggning av etapp 2 är augusti 2018.

Kommunens planerade arbeten

Bilden nedanför visar kommunens arbeten inför det nya universitetet. Under bilden finns mer information om vad de olika siffrorna på bilden betyder. Ungefär en tredjedel av kostnaderna står fastighetsägarna i området för och resten betalas av kommunen.

Kommunens arbeten vid Universitetskajen.

Genomförda arbeten

Punkterna 5, 6, 7 och 11 som innebar anläggning av nya och säkrare vägar, in- och utfarter, separata körfält samt övergångar och cykelvägar, genomfördes under hösten 2015.

Pågående och kommande arbeten i tidsordning

  • 9. Ombyggnation av Kajerna 18-20. Markbeläggningen mellan kajerna och Linnéuniversitetets byggnader kommer att göras i samband med byggnadernas färdigställande.
  • 2 och 10. Ombyggnation av Pedalstråket (nr 2) och Stuvaregatan (nr 10).
  • 3. Arbetena med Barlastgatan kommer att bestå i en justering av gatan och att anlägga en gång- och cykelväg utmed Barlastgatan, från Pedalstråket (nr 2) till Stuvaregatan (nr 10).
  • 9. Ytan mellan Kajen och byggnaderna kommer beläggas med gatsten och viss del ska utföras med trämaterial för att erhålla en bryggkänsla.
  • 4. Landgången ska höjdjusteras och beläggas med gatsten.
  • 3, 4 och 9. Inför Universitetskajens färdigställande 2020 färdigställs området. Landgången (nr 4) ska höjdjusteras och beläggas med gatsten. Barlastgatan (nr 3) görs klar och asfalteras. Kajen (nr 9) kommer beläggas med gatsten och viss del ska utföras med trämaterial för att erhålla en bryggkänsla.
  • 1. Upprustning av Ölandskajen fullföljs när förutsättningarna för Baronen och det planerade hotellet utretts närmare.

Utanför området på bilden pågår även arbete med att förbättra cykelvägnätet till Universitetskajen och stadskärnan. Arbetet pågår på ett flertal ställen med stöd av Trafikverket.

Utställning

I Gästhamnen vid Universitetskajen har vi tillsammans med Linnéuniversitetet byggt upp en utställningslokal som är öppen för alla. Här kan du till exempel se bilder, planer och läsa mer om projektet. Under projektets gång fyller vi på med aktuellt material. Välkommen in i vårt gula hus!

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Från och med nu gäller detaljplanen.
Detaljplanen vann laga kraft 26 juni 2014.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 9 maj 2017