Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Djurängen, Del av Djurängen 2:4 med flera

Vad?

Enligt detaljplanen kan platsen bebyggas med tre fyravåningshus med lägenheter och cirka 50 småhus.

När?

Kommunen har sålt mark till Obos. De planerar att bygga bostadsrätter i form av 21 radhus.

Kommunen har sålt mark till Hansa Bygg för en andra etapp. Här planerar Hansa Bygg att bygga 24 kedjehus med hyresrätt.

Hansa Bygg har byggt 8 enplanshus med äganderätt. Husen stod klara hösten 2018.

Peab har byggt tre flerfamiljshus med totalt 55 lägenheter i bostadrättsform. Husen stod klara våren 2018.

EA fastigheter har byggt 5 enplanshus med äganderätt. Husen stod klara hösten 2017.

Vi bygger en bullerskärm

Kommunen gjorde under 2017 bulleråtgärder vid Ölandsleden och längsmed E22:an förbi Djurängen. Det gjorde vi, i enlighet med detaljplan, för att skydda de nya husen i västra Djurängen från för mycket ljud från trafiken på E22:an.

Längsmed Ölandsleden byggde vi en torvmur och längsmed motorvägen och dess ramp byggde vi en glasskärm på en betongmur. På glasskärmen finns ett tryck med stiliserade löv för att fåglar ska kunna se skärmen och inte flyga in i den. På två ställen har skärmen Kalmarmotiv.

Planerade arbeten

  • Husbyggnationen pågår.
  • Arbeten med allmänna naturområden och lekplats planeras ske under 2020/21. Lekplatsen blir klar under våren 2021.
  • Ombyggnad av Djurängsvägen med ny gång- och cykelväg planeras ske när husbyggnationen är klar. Troligtvis runt 2022.
  • Slutlig asfaltering görs när hela området är klart.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Norra kyrkogården

Planen ska möjliggöra mark för utökning av kyrkogården.

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Hundrastgård i Kalmarsundsparken

Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas...

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Ny sporthall - Gröndalshallen

Vi bygger en ny sporthall vid Tallhagsskolan.

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Satsningar kring Slottsfjärden

Satsningar kring Slottsfjärden.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021
Publicerad: 9 maj 2017