Del av Sandås 2:7 m.fl.

Just nu

Detaljplanen finns tillgänglig för granskning under tiden 2018-11-30 – 2018-12-21. Du har möjlighet att påverka planförslaget om du lämnar dina skriftliga synpunkter senast den 21 december 2018. Läs mer längre ner på sidan om hur du lämnar synpunkter.

Varför?

I Kalmar kommuns översiktsplan ingår planområdet inom det område som kallas för Kalmar innerstad. Riktlinjerna för innersstaden är att den ska förtätas med både bostäder och service. Utifrån översiktsplanenes riktlinjer och i takt med en ökad efterfrågan på bostäder och framförallt hyresrätter möjliggörs därav förtätning med bostäder och centrumverksamheter på bottenplan inom planområdet.

Vad?

Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av cirka 27 lägenheter inom del av fastigheten Sandås 2:7 samt centrumverksamheter i bottenplan.

Planerad bebyggelse ska ha en god gestaltning och passa väl in i bebyggelseområdet både till utförande och volym. Bebyggelsen ska bidra till ett stadsmässigt intryck och utgöra en del av entrén till Tegelviken.

När?

Du har möjlighet att påverka planförslaget om du lämnar dina skriftliga synpunkter senast den 21/12-2018. Den som inte lämnat synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter på förslaget kan skickas med e-post till sam.byggnadskontoret@kalmar.se eller med vanlig post till Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Planeringsenheten, Box 611, 391 26 KALMAR

Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om detaljplanen ska gälla. Tre veckor från det att protokollet justerats kan planförslaget överklagas.

Nu gäller detaljplanen för området vilket betyder att bygglov kan sökas.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1, (Gamla brandstationen), Kvarnholmen

Den gamla brandstationen ska omvandlas till bostäder och lokaler

Del av Forellen 1, Malmen

Utreda möjligheten att utveckla den västra delen av kvarteret Forellen 1 med bostäder, handel och verksamheter

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Falken 4, Malmen

Möjlighet att bygga ett flerbostadshus och samtidigt bevara kulturhistoriska värden

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Flygfisken 3 m.fl., Malmen

Utreda möjligheten att utveckla fastigheten för bostäder, handel och verksamheter

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Kvarteret Svalan, Malmen

I planen finns bostäder och en offentlig park

Kv Stensö 2:106 m.fl., (Stensö camping), Stensö

Utveckling av Stensö camping med bland annat fler stugor och servicebyggnader

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Pantern 5 och 7 (Gamla industriområdet)

Utredning av möjligheten att utveckla verksamheterna på fastigheterna Pantern 5 och 7

Skeppsbron 1, Kvarnholmen

Skeppsbron 1, Kvarnholmen, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Tenngjutaren 3 och 14, (Kalmarsunds hotell), Kvarnholmen

Tillägg till gällande detaljplan för att ge en större frihet kring fasadutformningen samt utöka byggrätten med en v...

Tullhuset 1, Kvarnholmen

Ändrad användning samt skydd av byggnad

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 30 november 2018
Publicerad: 29 juni 2017