Del av Sandås 2:7 m.fl.

Varför?

I Kalmar kommuns översiktsplan ingår planområdet inom det område som kallas för Kalmar innerstad. Riktlinjerna för innersstaden är att den ska förtätas med både bostäder och service. Utifrån översiktsplanenes riktlinjer och i takt med en ökad efterfrågan på bostäder och framförallt hyresrätter möjliggörs därav förtätning med bostäder och centrumverksamheter på bottenplan inom planområdet.

Vad?

Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av cirka 27 lägenheter inom del av fastigheten Sandås 2:7 samt centrumverksamheter i bottenplan.

Planerad bebyggelse ska ha en god gestaltning och passa väl in i bebyggelseområdet både till utförande och volym. Bebyggelsen ska bidra till ett stadsmässigt intryck och utgöra en del av entrén till Tegelviken.

När?

Planen har vunnit laga kraft.

2019-09-02

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 12 september 2019
Publicerad: 29 juni 2017