Del av Malmen 2:3 m fl. (Fredriksskans), Malmen

Visionsbild över Fredriksskans. Nyréns Arkitektkontor AB.

Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor AB

Kontaktpersoner på företagen som bygger på Fredriksskans

Riksbyggen: Nina Thorkelsson, nina.thorkelsson@riksbyggen.se
Grenoligruppen: Christer Lennartsson, christer.lennartsson@projektbyggaren.se
Prospecta: Mia Hasselgren, mia@prospectaforvaltning.se

Varför?

När Guldfågeln arena byggdes öppnades möjligheten att anpassa träningsplanerna vid Fredriksskans för nya ändamål. Syftet med planen är att det i framtiden ska finnas utrymme för både idrott och bostäder i området. Platsen är mycket uppskattad av många kalmarbor och en del av stadens identitet. Vid Fredriksskans utvecklar vi ett nytt centralt parkområde baserat på de gröna områden som finns där i dag. Det gamla staketet har tagits ner och ett allt populärare gångstråk har byggts utmed vattnet. Nu kan du följa vattnet runt hela Malmfjärden. Enligt uppdraget från kommunfullmäktige ska området även i fortsättningen kunna användas för skol- och friidrott.

Vad?

I området kommer omkring 280 nya bostäder, lokaler och en förskola att byggas. De byggs på upphöjd mark som trappas ned i gradänger mot parken och vattnet. Tanken är att hälften av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter. Vi planerar även för en aktivitetspark och en liten brygga.

Vi sanerar marken

Fredriksskansområdet har skapats genom att man fyllt ut vattnet för att få fram ny mark. De fyllnadsmassor som användes när området fylldes ut uppfyller inte dagens miljökrav. Innan det kan byggas hus här behöver vi därför genomföra stora saneringsarbeten.

För att ta reda på hur mycket föroreningar som finns och var de ligger har vi gjort en omfattande provtagning. Det har även gjorts olika provtagningar för att kunna hantera grundvatten och inströmmande vatten från både Malmfjärden och Fredriksskanskanalen.

För att kunna genomföra saneringen har förskolan Bollen, den friliggande omklädningsbyggnaden och en del av byggnaden som varit vidbyggd läktaren rivits.

Saneringsarbetet påbörjades i maj 2019 med etablering och nu pågår andra förberedande arbeten med provpumpningar och intrimning av reningsanläggningar för att rena bortpumpat vatten samt arbeten för ny anslutning av arenabyggnadens VA-, värme-och kraftförsörjning. I augusti, påbörjas de större och mer omfattande arbetena med saneringen där omkring 35 000 m³ massor ska köras bort. Marken ska sedan återfyllas med rena massor. Saneringsarbetena planeras vara slutförda under februari 2020.

För att göra området tillgängligt kan det krävas att taket på Fredriksskansporten måste demonteras och eventuellt även en av de höga pelarna. Skulle dessa demonteras kommer de att återmonteras i samband med färdigställande 2023.

I samband med saneringen kommer en del lednings- och kabelförläggningsarbeten att göras tillsammans med Kalmar Vatten och Kalmar Energi.

Saneringsområdet på Fredriksskans

Bilden visar var saneringen kommer att göras.

När?

Från exploatörernas byggstart till inflyttning beräknas det ta 3 år, det vill säga att husen står klara år 2023. Om du vill ha närmare information om den exakta tidplanen för de enskilda husen, kontakta respektive exploatör.

När exploatörerna börjar närma sig ett färdigställande av sina byggnader, kommer vi att utföra ytterligare arbeten för att göra klart gator, torg och parker.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Detaljplanen vann laga kraft: 2017-04-26

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 9 maj 2017