Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Ändring av Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Visionsbild - Ändring av Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Illustrationsbild

Varför?

Vid planering av det nya häktet har kriminalvården meddelat att alla funktioner som krävs inte får plats inom angiven totalhöjd. Markägaren för de obebyggda bostadsfastigheterna har inkommit med förfrågan om planändring för att möjliggöra 3D-fastighetsbildning för underjordiskt garage. 

Vad?

Ändring av detaljplan föreslår att totalhöjden för häktestomten ändras från 20 meter till 30 meter. Inom planområdet anges att ett parkeringshus ska uppföras. För att både kunna inrymma parkeringsplatser för boende och besökare för häktet, behöver ytterligare ett våningsplan uppföras än vad som tidigare planerats. Det extra våningsplanet inryms inom gällande detaljplan men hiss-schaktet sticker upp över tillåten totalhöjd. Planbestämmelse om 18 meter i totalhöjd för parkeringsgaraget föreslås därför ändras till 18 meter i nockhöjd. 

Inom den underliggande detaljplanen anges bestämmelser för bostäder inom flera kvarter. Markägaren ser en fördel att bygga underjordiskt garage och för att säkerställa fastighetsbildningen föreslås ändringsplanen ange planbestämmelsen P1 (parkeringsanläggning under mark). Parkeringsgarage räknas in i bruttoarean och för att kunna inrymma bruttoarea för planerade bostäder samt parkeringsgarage ändras skrivelsen för planbestämmelsen om exploateringsgrad.

Detaljplanen vann laga kraft 2022-01-11.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

 • Mattias Andersson

  Huvudprojektledare

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Kommunledningskontoret
  Storgatan 35 A

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 november 2022
Publicerad: 1 november 2021