Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vångerslät s:1, 7:87 med flera (Mogatan)

Varför?

Läckeby har sin markanvändning reglerad i huvudsak genom en byggnadsplan från år 1956. I det aktuella planområdet har en del av det som i byggnadsplanen är allmän gatumark aldrig genomförts. Byggnadsplanens reglering av markanvändningen står i flera avseenden i motsats till hur marken används i verkligheten. Det innebär att det finns motsättningar mellan hur marken är reglerad och hur den i verkligheten används.

Vad?

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser mer till dagens markanvändning. Planen ska justera förhållandet mellan kvartersmark och gatumark i bebyggelsen närmast Mogatan. Planen ska reglera Mogatans sträckning och avgränsning där detta inte stämmer med tidigare plan.

I övrigt ska planen bekräfta bestämmelser i byggnadsplanen och den bebyggelse de reglerar, dock med ett par justeringar där dagens förutsättningar motiverar det. Planen möjliggör ingen ny bebyggelse utöver det som redan kan byggas med befintlig detaljplan.

När?

Detaljplanen beräknas vara antagen under 3:e kvartalet 2020.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Publicerad: 4 mars 2019