Harby 1:81, Trekanten

Planområdet Ester Bagerskas väg

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra en etablering av ny förskola. Stor hänsyn ska tas till naturvärden i området.

Vad?

Planförslaget föreslår cirka 100 nya bostäder i blandad bebyggelse. av villor, rad-/parhus samt flerbostadshus. Det föreslås även en ny förskola i den västra delen av planområdet.
I samband med planen ändras huvudmannaskapet för Källstorpsvägen inom planens område från enskilt till kommunalt.
Ett mindre område med strandskydd upphävs. Stor hänsyn har tagits till de befintliga naturvärdena som finns på platsen.
I förslaget finns även en gång- och cykelväg från öst till väst genom området.

Förslaget är att bygga ut området i etapper. Det kommer börjas med anslutningen från Ester Bagerskas väg.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Hossmo 1:53, Hossmo

En ny bostadstomt planläggs söder om gården och fastigheten Hossmo 1:149

Ljungby 16:236, Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Senast uppdaterad: 25 mars 2019
Publicerad: 9 maj 2017