Vångerslät 7:87 m.fl. (Mogatan)

Just nu

Planen finns tillgänglig på samråd under tiden 2019-03-04 – 2019-04-01.

Under denna period är det möjligt att lämna in skriftliga synpunkter, se instruktioner nedan.

Varför?

Läckeby har sin markanvändning reglerad i huvudsak genom en byggnadsplan från år 1956. I det aktuella planområdet har en del av det som i byggnadsplanen är allmän gatumark aldrig genomförts. Byggnadsplanens reglering av markanvändningen står i flera avseenden i motsats till hur marken används i verkligheten. Det innebär att det finns motsättningar mellan hur marken är reglerad och hur den i verkligheten används.

Vad?

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser mer till dagens markanvändning. Planen ska justera förhållandet mellan kvartersmark och gatumark i bebyggelsen närmast Mogatan. Planen ska reglera Mogatans sträckning och avgränsning där detta inte stämmer med tidigare plan.

I övrigt ska planen bekräfta bestämmelser i byggnadsplanen och den bebyggelse de reglerar, dock med ett par justeringar där dagens förutsättningar motiverar det. Planen möjliggör ingen ny bebyggelse utöver det som redan kan byggas med befintlig detaljplan.

När?

Detaljplanen finns nu tillgänglig på samråd.
Detaljplanen beräknas vara antagen under 4:e kvartalet 2019.

Synpunkter på samrådsförslaget skickas skriftligt via e-post eller med vanlig brevpost till:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 611
391 26 KALMAR
Senast den 1 april 2019 behöver vi få dina skriftliga synpunkter.

För att kunna överklaga detaljplanen ska du senast under granskningen lämna synpunkter skriftligt.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Publicerad: 4 mars 2019