Del av Dörby 7:7 m.fl. (Smedby Tågstation)

Varför?

Syftet med detaljplanen är att skapa förut-sättningar för utveckling av flerbostadshus längs med Pendelvägen vid Smedby tågstation samt att bidra till en centrumbildning i anslutning till pendeltågstationen.

Vad?

Planområdet ligger i Smedby samhälle i direkt anslutning till Smedby tågstation och är cirka 2,5 hektar stort. Planområdet kommer i vissa delar utgöras av allmän platsmark för gata, befintlig parkeringsplats, framtida gång- och cykelväg och naturmark som avses för omhändertagande av dagvatten.
Resterande område planläggs för kvartersmark. Inom kvartersmarken möjliggörs byggnation av cirka 100 lägenheter i flerbostadshus. I söder planeras ett femvåningshus för boende med centrumverksamhet i bottenplan. I övrigt avses bebyggelse i två till tre våningar.
För att öka variationen och flexibiliteten tillåts närmast Pendelvägens västra sida förutom bostäder även kontor.
Planförslaget styr huskropparnas placering så att det kommer att formas fyra kvarter.

När?

Detaljplanen har varit på samråd, och mottagna synpunkter behandlas

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Publicerad: 1 april 2019