Del av Dörby 7:7 m.fl. (Smedby Tågstation)

Just nu

Planen finns tillgänglig på samråd under tiden 2019-04-01 – 2019-04-30.

Under denna period är det möjligt att lämna in skriftliga synpunkter, se instruktioner nedan.

Du är även välkommen på samrådsmöte den 4. april kl 18-20 på Högalids folkhögskola, Högalidsvägen 16 i Smedby.

Varför?

Syftet med detaljplanen är att skapa förut-sättningar för utveckling av flerbostadshus längs med Pendelvägen vid Smedby tågstation samt att bidra till en centrumbildning i anslutning till pendeltågstationen.

Vad?

Planområdet ligger i Smedby samhälle i direkt anslutning till Smedby tågstation och är cirka 2,5 hektar stort. Planområdet kommer i vissa delar utgöras av allmän platsmark för gata, befintlig parkeringsplats, framtida gång- och cykelväg och naturmark som avses för omhändertagande av dagvatten.
Resterande område planläggs för kvartersmark. Inom kvartersmarken möjliggörs byggnation av cirka 100 lägenheter i flerbostadshus. I söder planeras ett femvåningshus för boende med centrumverksamhet i bottenplan. I övrigt avses bebyggelse i två till tre våningar.
För att öka variationen och flexibiliteten tillåts närmast Pendelvägens västra sida förutom bostäder även kontor.
Planförslaget styr huskropparnas placering så att det kommer att formas fyra kvarter.

När?

Detaljplanen finns nu tillgänglig på samråd.
Detaljplanen beräknas vara antagen under 4:e kvartalet 2019.


Synpunkter på samrådsförslaget skickas skriftligt via e-post eller med vanlig brevpost till:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 611
391 26 KALMAR
Senast den 30 april 2019 behöver vi få dina skriftliga synpunkter.

För att kunna överklaga detaljplanen ska du senast under granskningen lämna synpunkter skriftligt.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Senast uppdaterad: 2 april 2019
Publicerad: 1 april 2019