Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter. Den svenska rödlistan är en sammanställning av de arter som riskerar att försvinna från landet, på kort eller lång sikt.

Rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket. En uppdatering görs vart femte år. Arterna klassificeras i olika kategorier beroende på hur stor risken för att de ska försvinna från landet bedöms vara.
Kategorierna är:

  • Nationellt utdöd (RE)
  • Akut hotad (CR)
  • Starkt hotad (EN)
  • Sårbar (VU)
  • Nära hotad (NT)
  • Kunskapsbrist (DD)

På den aktuella rödlistan från 2015 finns 4 273 arter. Av dessa har cirka 500 påträffats i Kalmar kommun i modern tid.

Rödlistade arter är inte formellt skyddade, men bör ändå beaktas vid planerings- och exploateringsprojekt. Några arter är även fridlysta.

Ekskog och ekhagar

Sydöstra Småland tillhör de viktigaste områdena i landet för arter som är knutna till gamla ekar. Björnö och Horsö-Värsnäs är exempel på extremt värdefulla områden som är skyddade som naturreservat, men många rödlistade arter av insekter, lavar och svampar finns även i de riktigt stadsnära grönområdena. Kommunen har inventerat några stadsnära ekskogsområden och arbetar kontinuerligt med skötselåtgärder för att bevara och utveckla de biologiska värdena i ekskog på kommunal mark.

Strandängar

Kalmars flacka kust gör att vi har ganska gott om strandängsmiljöer. Särskilt de betade strandängarna har en hög biologisk mångfald, med speciella växter och ett rikt fågelliv.

Åsar och sandiga marker

De sandiga markerna i anslutning till åsarna i Kalmar kommun, exempelvis Nybroåsen och Bäckeboåsen, har visat sig hysa många rödlistade insektsarter. Kunskapen om de sandiga markernas naturvärden är dock fortfarande bristfällig. Åsarna har också stor betydelse för dricksvattenförsörjningen.

Fler sidor inom naturvård

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Natur i Kalmar kommun

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Naturvårdsprojekt

Kalmar kommun tillhör de områden i landet som har rikligast förekomst av gamla ekar.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Parker

Kalmar är en grön stad med många parker av olika karaktär. Här kan du hitta allt från små oaser till stora parker m...

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Skötsel av kommunens skog

Kommunen äger cirka 1 800 hektar skog. Det är i första hand tätortsnära skog.

Trädfällning

Kalmar har ett fantastiskt kulturarv i alla träd som bär på stadens historia och bidrar till en grönare stad.

Senast uppdaterad: 11 november 2019
Publicerad: 9 september 2019